Forskrift om vern av Vestertana naturreservat, Tana kommune, Finnmark.

DatoFOR-1991-12-20-935
PublisertII 1991 341
Ikrafttredelse20.12.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forVestertana naturreservat, Tana kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Tana

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 20. desember 1991. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et område i Tana kommune i Finnmark fylke vernet som naturreservat ved kgl.res. av 20. desember 1991 under betegnelsen Vestertana naturreservat.

II

Naturreservatet berører gnr./bnr.: 20/5, 20/7, 20/27, 20/41, 20/51, 20/99, 20/103, 21/4, 21/9 og statsgrunn 20/1 og 21/1.

Reservatet dekker et areal på ca. 0,85 km², herav ca. 0,05 km² landareal. Grensene framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet desember 1991. Kartet og verneforskriften oppbevares i kommunen, hos fylkesmannen i Finnmark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for naturresevatet skal avmerkes i marka, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med vernet er å bevare et særegent strand- og fjæreområde med velutviklete strandenger med arktiske plantesamfunn. Fjæra, med gruntvannsarealene utenfor, har betydning som rasteområde for enkelte våtmarksfugler.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre eller forstyrre naturmiljøet, som f.eks oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, hensetting av campingvogner og andre transportable byggverk, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging, ny utføring av kloakk og andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
2.All vegetasjon i vann og på land er vernet mot skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
3.Bruk av motorkjøretøy på barmark, samt start og landing med luftfartøy er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt. IV skal ikke være til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, skjøtsel- og forvaltningsøyemed.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Bruk av båtlagringsplassene langs stranda.
4.Tradisjonell beiting.
5.Nødvendig vedlikehold og tilsyn av elektriske anlegg.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer.
2.Etablering av nye kloakkavløp.
3.Oppføring av båtnaust.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriften når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med vernet.

IX

Forvaltningen av verneforskriften tillegges fylkesmannen i Finnmark.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.