Forskrift om vern av Tanamunningen naturreservat, Tana kommune, Finnmark.

DatoFOR-1991-12-20-936
PublisertII 1991 343
Ikrafttredelse20.12.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forTanamunningen naturreservat, Tana kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Tana

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 20. desember 1991. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et område i Tana kommune i Finnmark fylke vernet som naturreservat ved kgl.res. av 20. desember 1991 under betegnelsen Tanamunningen naturreservat.

II

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 18/5, 18/21, 18/22, 18/23, 18/24, 18/28, 18/33, 18/39, 18/40, 18/52, 18/56, 18/60, 18/65, 18/102, 18/103, 18/108, 18/146, 18/155, 18/185, 18/231, 25/3, 25/4, 25/5, 25/9, 25/10, 25/11, 25/15, 25/16, 25/17, 25/18, 25/19, 25/23, 25/24, 25/28, 25/30, 25/31, 25/35, 25/36, 25/37, 26/3, 26/4, 26/16, 31/62, 31/113, 32/2, 32/3, 32/4, 32/12, 32/59 og 32/94.

Statsgrunn 18/1, 25/1, 26/1, 31/1 og 32/1.

Reservatet dekker et areal på ca. 33,6 km², herav ca. 2,0 km² landareal. Grensene framgår av kart i målestokk 1:50.000, datert Miljøverndepartementet desember 1991. Kartet og verneforskriften oppbevares i kommunen, hos fylkesmannen i Finnmark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for naturresevatet skal avmerkes i marka, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med vernet er å bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.

Tanamunningen har internasjonal betydning som raste- og oppholdsområde for våtmarksfugl. I området finnes Nord-Norges største sammenhengende strandenger, og en finner også interessant elvestrandvegetasjon. Området har stor geomorfologisk interesse som følge av Tanaelvas transport av store mengder løsmateriale som avsettes i utløpet.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre eller forstyrre naturmiljøet, som f.eks oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, hensetting av campingvogn og andre transporttable byggverk, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, ny utføring av kloakk og andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
2.All vegetasjon i vann og på land er vernet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
3.Alt vilt, herunder deres reir og egg, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Jakt, fangst, bruk av skytevåpen samt slipp av hund er forbudt.
4.Bruk av motorkjørety på barmark, start og landing med luftfartøy samt lavtflyging under 300 m er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt. IV skal ikke være til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, skjøtsel- og forvaltningsøyemed.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Bruk og nødvendig vedlikehold av eksisterende elektriske anlegg, bygninger, anlegg og veger.
4.Ferdsel med motorbåt og bruk av eksisterende båtlagringsplasser. Forvaltningsmyndigheten kan fastsette nærmere regler for motorbåttrafikken dersom dette er nødvendig for å unngå for store forstyrrelser for fuglelivet.
5.Motorferdsel på barmark langs eksisterende traktorveger i forbindelse med nødvendig transport av utstyr til laksefiske.
6.Tradisjonell beiting.
7.Felling av sel som gjør skade i lakseredskap, når slik felling skjer i samsvar med gjeldende lovverk og foretas av eier av redskapen.
8.Nødvendig mudring av skipsleia inn til Giemasnjarg. Forvaltningsmyndigheten kan fastsette vilkår for arbeidene.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade og ulempe.
2.Forbygging langs Tanaelva når dette er nødvendig for å sikre jordbruksarealer, og når slik forbygging ikke kommer vesentlig i strid med verneformålet, samt nødvendig vedlikehold av forbygningene.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriften når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med vernet.

IX

Forvaltningen av verneforskriften tillegges fylkesmannen i Finnmark.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.