Forskrift om vern av Komagværstranda naturreservat, Vardø kommune, Finnmark.

DatoFOR-1991-12-20-937
PublisertII 1991 345
Ikrafttredelse20.12.1991
Sist endretFOR-2016-04-22-423
Endrer
Gjelder forKomagværstranda naturreservat, Vardø kommune, Finnmark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Vardø

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 20. desember 1991. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 22 april 2016 nr. 423.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et område i Vardø kommune i Finnmark fylke vernet som naturreservat ved kgl.res. av 20. desember 1991 under betegnelsen Komagværstranda naturreservat.

II

Det foreslåtte naturreservatet berører gnr./bnr./fnr.: 1/1, 1/1/10, 1/1/20, 1/1/35, 1/1/41, 1/1/45, 1/2, 1/3, 1/7, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14 i Vardø kommune.

Det foreslåtte reservatet dekker et areal på ca. 6,5 km² , herav ca. 5,5 km² landareal. Grensene framgår av kart i målestokk 1:20 000, datert Miljødirektoratet april 2016. Kartet og verneforskriften oppbevares i kommunen, hos fylkesmannen i Finnmark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 22 april 2016 nr. 423.

III

Formålet med vernet er å bevare en stor sandbukt med tilhørende sanddynesystem. Sanddynesystemet har en særegen utforming, og vegetasjonen har innslag av flere østlige plantearter.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre eller forstyrre naturmiljøet, som f.eks oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, hensetting av campingvogner og andre transportable byggverk, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging, utføring av kloakk og andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
2.Vegetasjonen er vernet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
3.Bruk av motorkjøretøy på barmark er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt. IV skal ikke være til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, skjøtsel- og forvaltningsøyemed.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Telting og bålbrenning. Forvaltningsmyndigheten kan fastsette nærmere regler for telting og bålbrenning i reservatet når dette er nødvendig for å unngå vesentlige skader eller endringer i vegetasjonen.
4.Tradisjonell beiting. Forvaltningsmyndigheten kan fastsette regler for beitingen i reservatet når dette er nødvendig for å unngå vesentlige skader eller endringer i vegetasjonen.
5.Nødvendig vedlikehold og tilsyn av elektriske anlegg.
6.Bruk og nødvendig vedlikehold av eksisterende veger og hytter.
7.Vedlikehold av eksisterende sambandskabelanlegg.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til motorferdsel for transport i forbindelse med næringsutøvelse, henting av drivved fra stranda og i andre særlige tilfeller.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriften når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med vernet.

IX

Forvaltningen av verneforskriften tillegges fylkesmannen i Finnmark.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.