Forskrift om vern av Storelvosen naturreservat, Vadsø kommune, Finnmark.

DatoFOR-1991-12-20-938
PublisertII 1991 347
Ikrafttredelse20.12.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forStorelvosen naturreservat, Vadsø kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Vadsø

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 20. desember 1991. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et område i Vadsø kommune i Finnmark fylke vernet som naturreservat ved kgl.res. av 20. desember 1991 under betegnelsen Storelvosen naturreservat.

II

Naturreservatet berører gnr./bnr.: 14/72, 14/89, 14/101 og statsgrunn 14/1.

Reservatet dekker et areal på ca. 0,23 km², herav 0,19 km² landareal. Grensene framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet desember 1991. Kartet og verneforskriften oppbevares i kommunen, hos fylkesmannen i Finnmark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for naturresevatet skal avmerkes i marka, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med vernet er å bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området. Området omfatter en stor og velformet subarktisk strandeng med mange plantesamfunn og et stort antall arter. Omådet er et viktig rasteområde for våtmarksfugl, særlig om våren.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre eller forstyrre naturmiljøet, som f.eks oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, hensetting av campingvogn og andre transporttable byggverk, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, ny utføring av kloakk og andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
2.All vegetasjon i vann og på land er vernet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
3.Bruk av motorkjøretøy på barmark er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt. IV skal ikke være til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, skjøtsel- og forvaltningsøyemed.
2.Sanking av bær og matsopp
3.Tradisjonell beiting. Forvaltningsmyndigheten kan fastsette nærmere regler for beiting i reservatet, når dette er nødvendig for å unngå vesentlige skader eller endringer i vegetasjonen.
4.Nødvendig vedlikehold og tilsyn av elektriske anlegg.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til forsiktig kanalisering av elveløpet for å lette fiskeoppgangen i elva.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriften når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med vernet.

IX

Forvaltningen av verneforskriften tillegges fylkesmannen i Finnmark.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.