Forskrift om vern av Nesseby naturreservat i Unjargga, Nesseby kommune, Finnmark.

DatoFOR-1991-12-20-939
PublisertII 1991 348
Ikrafttredelse20.12.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forNesseby naturreservat i Unjargga, Nesseby kommune, Finnmark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Nesseby

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 20. desember 1991. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et område i Unnjarga - Nesseby kommune i Finnmark fylke vernet som naturreservat ved kgl.res. av 20. desember 1991 under betegnelsen Nesseby naturreservat.

II

Naturreservatet berører gnr./bnr.: 12/139, 12/140, 12/141, 12/142, 12/145, 12/173, 12/181, 12/194, 12/263 og statsgrunn 12/1.

Reservatet dekker et areal på ca. 0,74 km², herav ca. 0,09 km² landareal. Grensene framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet desember 1991. Kartet og verneforskriften oppbevares i kommunen, hos fylkesmannen i Finnmark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for naturresevatet skal avmerkes i marka, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med vernet er å bevare et viktig rasteområde for våtmarksfugl.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre eller forstyrre naturmiljøet, som f.eks oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, ny utføring av kloakk og andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
2.Alt vilt, herunder deres reir og egg, er vernet mot skade, ødleggelse og unødig forstyrrelse. Jakt, fangst, bruk av skytevåpen samt slipp av hund er forbudt.
3.Bruk av motorkjøretøy på barmark, samt start og landing med luftfartøy er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt. IV skal ikke være til hinder for:

1.Gjennnomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, skjøtsel- og forvaltningsøyemed.
2.Sanking av bær og sopp.
3.Bruk av eksisterende båtlagringsplasser.
4.Bruk og nødvendig vedlikehold av eksisterende elektriske anlegg, bygninger og anlegg.
5.Motorferdsel i forbindelse med bruk av fiskehjellene på neset utenfor Nesseby kirke.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Etablering av nye grøfteavløp når dette er nødvendig for drenering av tilgrensende arealer.
2.Etablering av nødvendige kommunale avløpsanlegg.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriften når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med vernet.

IX

Forvaltningen av verneforskriften tillegges fylkesmannen i Finnmark.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.