Forskrift om vern av Varangerbotn naturreservat i Unjarrga, Nesseby kommune, Finnmark.

DatoFOR-1991-12-20-940
PublisertII 1991 350
Ikrafttredelse20.12.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forVarangerbotn naturreservat i Unjarrga, Nesseby kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Nesseby

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 20. desember 1991. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et område i Unjarrga - Nesseby kommune i Finnmark fylke vernet som naturreservat ved kgl.res. av 20. desember 1991 under betegnelsen Varangerbotn naturreservat.

II

Naturreservatet berører gnr./bnr.: 8/8, 8/20, 10/2, 10/12, 10/13, 10/15, 10/26, 10/29, 10/30, 10/35, 11/2, 11/56 og statsgrunn 8/1 og 10/1.

Reservatet dekker et areal på ca. 1.2 km², herav ca. 0,2 km² landareal. Grensene framgår av kart i målestokk 1:5.000 datert Miljøverndepartementet desember 1991. Kartet og verneforskriften oppbevares i kommunen, hos fylkesmannen i Finnmark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for naturresevatet skal avmerkes i marka, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med vernet er å bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som er knyttet til området. Strand- og fjæreområdet er et viktig rasteområde for våtmarksfugl, særlig vadere. Stranda har velutviklete strandenger med et stort utvalg av plantesamfunn og plantearter.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre eller forstyrre naturmiljøet, som f.eks oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, ny utføring av kloakk og andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
2.All vegetasjon i vann og på land er vernet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
3.Alt vilt, herunder deres hi, reir og egg er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen samt slipp av hund er forbudt.
4.Bruk av motorkjøretøy på barmark, samt start og landing med luftfartøy er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt. IV skal ikke være til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, skjøtsel- og forvaltningsøyemed.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Bruk av eksisterende båtlagringsplasser.
4.Tradisjonell beiting. Forvaltningsmyndigheten kan fastsette regler for beitingen i reservatet når dette er nødvendig for å unngå vesentlige skader eller endringer i vegetasjonen.
5.Drift, vedlikehold og utbedringer av kommunale avølpsledninger.
6.Nødvendig vedlikehold og tilsyn av elektriske anlegg.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriften når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med vernet.

VIII

Forvaltningen av verneforskriften tillegges fylkesmannen i Finnmark.

IX

Denne forskriften trer i kraft straks.