Forskrift om vern av Neiden- og Munkefjord naturreservat, Sør-Varanger kommune, Finnmark.

DatoFOR-1991-12-20-941
PublisertII 1991 352
Ikrafttredelse20.12.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forNeiden- og Munkefjord naturreservat, Sør-Varanger kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Sør-Varanger

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 20. desember 1991. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et område i Sør-Varanger kommune i Finnmark fylke vernet som naturreservat ved kgl.res. av 20. desember 1991 under betegnelsen Neiden- og Munkefjord naturreservat.

II

Naturreservatet berører gnr./bnr.: 6/3, 3/4, 6/5, 6/6, 6/8, 6/11, 6/13, 6/15, 6/16, 6/22, 6/25, 6/26, 6/32, 8/3, 8/4, 8/26, 8/27, 8/41, 8/43, 8/47, 8/49, 9/18, 9/34, 9/38, 13/2, 13/3, 13/4, 13/8, 13/9, 13/11, 13/14, 31/16, 14/2, 14/3 og statsgrunn 6/1, 8/1, 8/1/f.nr. 28 og 13/1.

Reservatet dekker et areal på ca. 11,8 km², herav ca. 1 km² landareal. Grensene framgår av kart i målestokk 1:20.000 datert Miljøverndepartementet desember 1991. Kartet og verneforskriften oppbevares i kommunen, hos fylkesmannen i Finnmark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for naturresevatet skal avmerkes i marka, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med vernet er å bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området. Adskilte lokaliteter med velutviklet strandengvegetasjon utgjør tilsammen et strandengkompleks med uvanlig stor variasjon i flora, plantesamfunn og økologi med flere sjeldne plantesamfunn og plantearter. Fjære- og gruntvannsområdene har stor betydning som raste-, myte- og overvintringsområde for en rekke arter av våtmarksfugler.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre eller forstyrre naturmiljøet, som f.eks oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, hensetting av campingvogn og andre faste innretninger, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, ny utføring av kloakk og konsentrerte forurensingstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
2.All vegetasjon i vann og på land er vernet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
3.Alt vilt, herunder deres hi, reir og egg, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Jakt, fangst, bruk av skytevåpen samt slipp av hund er forbudt.
4.Bruk av motorkjøretøy på barmark, samt start og landing med luftfartøy er forbudt.
5.Camping, teltslagning, bålbrenning ovenfor flomålet og bruk av området til ridning er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt. IV skal ikke være til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Ferdsel med motorbåt og bruk av eksisterende båtlagringsplasser. Forvaltningsmyndigheten kan fastsette nærmere regler for motorbåttrafikken, dersom dette er nødvendig for å unngå for store forstyrrelser på fugleliv etc.
4.Tradisjonell beiting. Forvaltningmyndigheten kan fastsette nærmere regler for beiting i reservatet, når dette er nødvendig for å hindre vesentlige skader eller endringer i vegetasjonen.
5.Nødvendig vedlikehold og tilsyn av elektriske anlegg.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Felling av vilt, herunder kontrollert felling av sel, som forårsaker vesentlig skade og ulempe.
2.Motorferdsel på land, når særlige grunner foreligger.
3.Oppføring av båtnaust.
4.Forbygging langs Neidenelva når dette er nødvendig for å sikre jordbruksarealer, og når slik forbygging ikke kommer vesentlig i strid med verneformålet, samt nødvendig vedlikehold av forbygningene.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriften når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelig undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med vernet.

IX

Forvaltningen av verneforskriften tillegges fylkesmannen i Finnmark.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.