Forskrift om motorisert ferdsel i utmark etter opprettelse av ødemarksområder, Sør-Varanger kommune, Finnmark.

DatoFOR-1992-03-09-804
PublisertII 1992 390
Ikrafttredelse09.01.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forSør-Varanger kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort
KorttittelForskrift om motorferdsel, Sør-Varanger

Fastsatt av Sør-Varanger kommunestyre 9. mars 1992 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 5. 

1.Kjøring med motorkjøretøyer som er direkte hjemlet i forskriftens § 3 b-h er ikke tillatt utenfor godkjente scooterløyper i områder som i kommuneplanens arealdel er betegnet som ødemarksområder (LNF-3 områder) med mindre det er gitt spesiell dispensasjon. Unntatt fra forbudet er offentlig oppsyns- og tilsynstjeneste jfr. forskriftens § 2c hjemlet for vinterføre i § 3b.
2.I påskehelga f.o.m. skjærtorsdag t.o.m. 2. påskedag er det generelt forbud mot kjøring hjemlet etter forskriftens § 3b og § 3d-h. Forbudet gjelder ikke kjøring i godkjente scooterløyper, kjøring til og fra hytte i henhold til generell dispensasjon annonsert i dagspressen og kjøring som det er gitt spesiell dispensasjon for.
3.Fastboende som etter forskriftens § 5a er gitt tillatelse til i erversmessig øyemed å påta seg transport, kan ikke kjøre utenfor godkjente scooterløyper i kommuneplanens ødemarksområder (LNF-3 områder) med mindre det er gitt dispensasjon eller inngått spesiell avtale med kommunestyret eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer.
4.Dispensasjon gitt etter forskriftens § 5b-e og § 6 skal normalt begrenses til en fast tracé som er grundig beskrevet eller nedtegnet på kartkopi. I ødemarksområdene (LNF-3 områdene) skal dispensasjon bare gis etter grundig vurdering av transportbehovet i forhold til skader og ulemper kjøringen medfører og fortrinnsvis gis til de som driver ervervsmessig kjøring.

Dispensasjonen i ødemarksområdene skal sterkt tidsbegrenses og nøye fastsettes til bestemt tracé.