Forskrift om Haugene naturreservat, Kongsberg kommune, Buskerud.

DatoFOR-1992-04-24-278
PublisertII 1992 144
Ikrafttredelse24.04.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forHaugene naturreservat, Kongsberg kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Haugene naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res 24. april 1992. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et kalkfuruskogområde i Kongsberg kommune, Buskerud fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res av 24. april 1992 under betegnelsen Haugene naturreservat.

II.

Det fredete området berører følgende gnr./bnr. : 60/1, 60/2, 61/2.

Reservatet dekker et areal på ca 540 dekar, hvorav ca 4,8 dekar er vannareal.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet mars 1992. Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Kongsberg kommune, hos Fylkesmannen i Buskerud, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III.

Formålet med fredningen er å bevare et meget velutviklet kalkfuruskogområde av typen urterik kalkfuruskog, der typisk urterik og ekstremtørr utforming er optimalt utviklet. Området har en rik flora og store forekomster av en sjelden planteart.

IV.

For det fredete område gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot enhver skade og ødeleggelse unntatt det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VIII.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres. Planting av gran eller andre treslag er ikke tillatt.

2.Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse med de unntak som følger av punktene V-VIII.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke utfyllende.
4.Motorisert ferdsel er forbudt.
5.Organisert idrettsutøvelse, teltslagning og bålbrenning er forbudt.

V.

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Beiting.
4.Kjøring med traktor:
a)på eksisterende traktorvei i forbindelse med hogst i tilgrensende områder.
b)i forbindelse med henting av jaktutbytte.
5.Jakt og fiske etter gjeldende lover og forskrifter.

VI.

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gi tillatelse til organisert idrettsutøvelse, teltslagning og bålbrenning.

VII.

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII.

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

IX.

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges Fylkesmannen i Buskerud.

X.

Denne forskriften trer i kraft straks.