Forskrift om Mysutjernene naturreservat, Kongsberg kommune, Buskerud.

DatoFOR-1992-04-24-280
PublisertII 1992 147
Ikrafttredelse24.04.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forMysutjernene naturreservat, Kongsberg kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Mysutjernene naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res 24. april 1992. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er to innsjøer i Kongsberg kommune, Buskerud fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res av 24. april 1992 under betegnelsen Mysutjernene naturreservat.

II.

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 100/1, 100/1 festetomt I, 100/1 festetomt II, 100/7, 12, 100/18, 100/20, 101/8, 101/12.

Reservatet dekker et areal på ca 94,7 dekar, hvorav ca 54,3 dekar er vannareal.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet mars 1992. Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Kongsberg kommune, hos Fylkesmannen i Buskerud, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III.

Formålet med fredningen er å bevare en sjelden type innsjøer som kun finnes på kalkrik grunn og karakteriseres av de rike forekomstene av kransalger.

IV.

For det fredete område gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse.
2.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke utfyllende.
3.Motorisert ferdsel utenom eksisterende vei er forbudt.
4.Organisert idrettsutøvelse, teltslagning og bålbrenning er forbudt.

V.

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer tilgrensende skogbruksarealer, etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
3.Vedlikehold av eksisterende veier.
4.Sanking av bær og matsopp.
5.Fjerning av vindfelt tømmer og hogst av ved til eget bruk.

VI.

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VII.

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

VIII.

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges Fylkesmannen i Buskerud.

IX.

Denne forskriften trer i kraft straks.