Forskrift om Sandågrotta naturreservat, Kongsberg kommune, Buskerud.

DatoFOR-1992-04-24-282
PublisertII 1992 151
Ikrafttredelse24.04.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forSandågrotta naturreservat, Kongsberg kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Sandågrotta naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res 24. april 1992. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et område med karsthuler i Kongsberg kommune, Buskerud fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res av 24. april 1992 under betegnelsen Sandågrotta naturreservat.

II.

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 67/3, 88/1, 2, 88/3, 6, 88/18.

Reservatet dekker et areal på ca 24,3 dekar.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet mars 1992. Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Kongsberg kommune, hos Fylkesmannen i Buskerud, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III.

Formålet med fredningen er å bevare et område med flere kalksteinsgrotter.

IV.

For det fredete område gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot enhver skade og ødeleggelse unntatt det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VIII.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres. Planting av gran eller andre treslag er ikke tillatt.

2.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke utfyllende.
3.Motorisert ferdsel er ikke tillatt.
4.Organisert idrettsutøvelse, teltslagning og bålbrenning er forbudt.

V.

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Fjerning av vindfelt tømmer og hogst av ved til eget bruk.
3.Plukking av bær og matsopp.

VI.

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VII.

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

VIII.

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges Fylkesmannen i Buskerud.

IX.

Denne forskriften trer i kraft straks.