Forskrift om vern av Vestre Vansjø naturreservat, Moss og Rygge kommuner, Østfold.

DatoFOR-1992-05-08-384
PublisertII 1992 182
Ikrafttredelse08.05.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forVestre Vannsjø naturreservat, Moss og Rygge kommuner, Østfold
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Vestre Vansjø naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 8. mai 1992. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et våtmarksområde i Vansjø i Moss og Rygge kommuner, Østfold fylke, vernet som naturreservat ved kgl.res. av 8. mai 1992 under betegnelsen Vestre Vansjø naturreservat.

II

Det vernete området berører følgende gnr./bnr.: 35/2, 35/8, 35/13, 35/14, 35/15, 49/3, 60/1, 60/2, 60/6-14, 61/1, 61/2-10, 61/9, 61/16, 62/1, 63/1, 2, 10, 63/3, 63/4, 64/1, 68/1, 68/2, 68/50.

Reservatet dekker et areal på ca. 3296 dekar, hvorav ca. 617 dekar er landareal. Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet januar 1992. Kartet og verneforskriften oppbevares i Moss og Rygge kommuner, hos fylkesmannen i Østfold, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med vernet er å bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon i vann og på land er vernet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Alt vilt, deres hi, reir og egg er vernet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt. Hunder skal holdes i bånd i tiden f.o.m. 1. april - t.o.m. 31. oktober. Utsetting av vilt er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, brygger og båtfester, opplag av båter, hensetting av campingvogner o.l., framføring av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempnings midler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til lands er forbudt. Bruk av modellbåter og modellfly er forbudt. Største tillatte hastighet for motordrevne fartøyer er 5 knop.

Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasje-innretninger er forbudt.

I perioden f.o.m. 15. april t.o.m. 15. juli er ferdsel med båt, kano e.l. samt annen ferdsel til vanns forbudt i Dramstadbukta, Fiuelstadsundet og Sørpebukta. Med Dramstadbukta menes det området som er avgrenset av en rett linje fra Årvollbuktas østre hjørne til Feøyas nordvestre hjørne. Fiuelstadsundet innbefatter også sjøarealene frem til Feøytangen. I samme periode er ferdsel forbudt på et skjær beliggende ca. 100 m nordvest for Bjørkeholmen. Forbudet gjelder også en sone av 50 m bredde rundt skjæret.

Områdene med ferdselsforbud fremgår av vernekartet.

5.Bruk av skytevåpen til fangst av gjedde er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Vedlikehold av tidligere etablerte grøfteavløp som drenerer tilgrensende jord- og skogbruksarealer, etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
3.Vedlikehold av eksisterende kraftlinjer.
4.Sanking av bær og matsopp.
5.Motorferdsel til lands i forbindelse med tradisjonell landbruksdrift.
6.Fjerning av generende vegetasjon rundt inntak for vanningsanlegg.
7.Vedlikehold av etablerte bygninger, brygger, båtfester og jordvoller.
8.Ferdsel med båt til og fra etablerte båtplasser i områder med ferdselsforbud samt fjerning av vegetasjon som er til hinder for slik ferdsel. Ferdsel gjennom Fiuelstadsundet er likevel forbudt i perioden f.o.m. 15. april t.o.m. 15. juli.
9.Drift av barskog på Feøya.
10.Jakt på hjortedyr.
11.Bruk av hund under kontroll i forbindelse med utøvelse av jakt.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade.
2.Etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer.
3.Fjerning av vegetasjon som er vertsplanter for skadeorganismer i landbruket.
4.Kontrollert uttynning/høydereduksjon av skog og kratt som er til ulempe for jordbruket.
5.Henleggelse av stein fra nærtliggende fulldyrkete arealer.
6.Bygging av pumpehus, legging av ledninger for vanningsanlegg, oppføring av gjerder m.m.
7.Hogst av ved til eget bruk.
8.Forsiktig skogsdrift av barskog i reservatets ytterkanter og på øyene i området (ang. Feøya se pkt. V - 9).
9.Yrkesfiske i perioder med ferdselsforbud.
10.Opplagsplasser for båter.
11.Rydding av vegetasjon m.m. i henhold til godkjent forvaltningsplan eller når formålet med vernet krever det.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre forvaltningstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av forvaltningstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriften når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med vernet.

IX

Forvaltningen av verneforskriften tillegges fylkesmannen i Østfold.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.