Forskrift om vern av Moskjæra naturreservat, Råde kommune, Østfold.

DatoFOR-1992-05-08-385
PublisertII 1992 185
Ikrafttredelse08.05.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forMoskjæra naturreservat, Råde kommune, Østfold
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Moskjæra naturreservat, Råde

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 8. mai 1992. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et våtmarksområde i Vansjø i Råde kommune, Østfold fylke, vernet som naturreservat ved kgl.res. av 8. mai 1992 under betegnelsen Moskjæra naturreservat.

II

Det vernete området berører følgende gnr./bnr.: 1/1-2, 2/1-2, 2/3, 1/3, 47/1-2.

Reservatet dekker et areal på ca. 969 dekar, hvorav ca. 85 dekar er landareal.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet januar 1992. Kartet og verneforskriften oppbevares i Rygge kommune, hos fylkesmannen i Østfold, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med vernet er å bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området. Moskjæra har stor betydning som hekkeområde for våtmarksfugl.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon i vann og på land er vernet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Ingen form for jakt og fangst er tillatt i perioden f.o.m. 1. april - t.o.m. 30. september. Hi, reir og egg er vernet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Hunder skal holdes i bånd i tiden f.o.m. 1. april - t.o.m. 31. oktober. Utsetting av vilt er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, brygger og båtfester, opplag av båter, hensetting av campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til lands er forbudt. Høyeste tillatte hastighet med motorfartøy er 5 knop. Bruk av modellbåter og modellfly er forbudt.

Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasje-innretninger er forbudt.

I perioden f.o.m. 15. april t.o.m. 15. juli er all ferdsel forbudt på Moskjæra i en sone av 50 meters bredde rundt skjæra, og på vannet mellom skjæra, og i Danskebukta, herunder sivområdene, sør for øst-vest-gående linje fra Haretangens nordende til Haugstenstangens nordøstspiss.

Områdene med ferdselsforbud fremgår av vernekartet.

5.Bruk av skytevåpen til fangst av gjedde er forbudt.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Vedlikehold av tidligere etablerte grøfteavløp som drenerer tilgrensende jord- og skogbruksarealer, etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
3.Sanking av bær og matsopp.
4.Motorferdsel til lands i forbindelse med tradisjonell landbruksdrift.
5.Jakt på hjortedyr.
6.Bruk av hund under kontroll i forbindelse med utøvelse av jakt.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade.
2.Etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer.
3.Fjerning av vegetasjon som er vertsplanter for skadeorganismer i landbruket.
4.Kontrollert uttrynning/høydereduskjon av skog og kratt som er til ulempe for jordbruket.
5.Hogst av ved til eget bruk.
6.Bygging av pumpehus og legging av ledninger for vanningsanlegg.
7.Forsiktig skogsdrift av barskog.
8.Rydding av vegetasjon m.m. i henhold til godkjent forvaltningsplan eller når formålet med vernet krever det.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre forvaltningstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av forvaltningstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriften når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med vernet.

IX

Forvaltningen av verneforskriften tillegges fylkesmannen i Østfold.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.