Forskrift om vern av Skinnerflo naturreservat i Råde, Rolvsøy, Onsøy, Fredrikstad og Sarpsborg kommuner, Østfold.

DatoFOR-1992-05-08-387
PublisertII 1992 190
Ikrafttredelse08.05.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkinnerflo naturreservat, Råde, Rolfsøy, Onsøy, Fredrikstad og Sarpsborg kommuner, Østfold
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Skinnerflo naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 8. mai 1992. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et våtmarksområde i Råde, Rolvsøy, Onsøy, Fredrikstad og Sarpsborg kommuner, Østfold fylke, vernet som naturreservat ved kgl. res. av 8. mai 1992 under betegnelsen Skinnerflo naturreservat.

II

Det vernete området berører følgende gnr./bnr.: 1/1, 1/7, 34/36, 34/45, 70/5, 71/1, 71/5, 71/7, 72/1, 73/1, 75/1-3, 76/6, 76/7, 74/1, 4,5, 74/2, 74/3, 74/7, 78/1, 97/1-2, 98/1, 100/1, 101/3, 101/5-18, 101/8, 101/13, 106/1, 110/1, 111/2, 111/3, 111/6, 114/1-2.

Reservatet dekker et areal på ca. 1763 dekar, hvorav ca. 325 dekar er landareal. Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000 datert Miljøverndepartementet januar 1992. Kartet og verneforskriften oppbevares i Råde, Rolvsøy, Onsøy, Fredrikstad og Sarpsborg kommuner, hos fylkesmannen i Østfold, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med vernet er å bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området. Skinnerflo er både et viktig trekk- og hekkeområde for våtmarksfugl.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon i vann og på land er vernet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Alt vilt herunder deres hi, reir og egg er vernet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt. Hunder skal holdes i bånd i tiden f.o.m. 1. april - t.o.m. 31. oktober. Utsetting av vilt er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, brygger og båtfester, opplag av båter, hensetting av campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til lands og på isen er forbudt. Lavtflyging under 300 m over reservatet er forbudt. Bruk av modellbåter og modellfly er forbudt. Høyeste tillatte hastighet med motorfartøy er 5 knop.

Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasje-innretninger er forbudt.

5.Bruk av skytevåpen til fangst av gjedde er forbudt.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Tradisjonell slått og beiting på arealer som i dag benyttes til dette formål.
3.Vedlikehold av tidligere etablerte grøfteavløp som drenerer tilgrensede jord- og skogbruksarealer, etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
4.Vedlikehold av eksisterende kraftlinjer.
5.Sanking av bær og matsopp.
6.Vedlikehold av eksisterende brygger og båtfester.
7.Uttak av vann til jordbruksvanning fra etablerte anlegg med eksisterende kapasitet.
8.Motorferdsel til lands i forbindelse med tradisjonell landbruksvirksomhet.
9.Jakt på hjortedyr.
10.Bruk av hund under kontroll i forbindelse med utøvelse av jakt.
11.Vedlikehold av private og offentlige vann- og kloakkledninger og tekniske anlegg etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade.
2.Etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer.
3.Fjerning av vegetasjon som er vertsplanter for skadeorganismer i landbruket.
4.Kontrollert uttynning/høydereduksjon av skog og kratt som er til ulempe for jordbruket.
5.Gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler på beiter.
6.Hogst av ved til eget bruk.
7.Forsiktig skogsdrift av barskog i reservatets ytterkanter.
8.Bygging av pumpehus, legging av ledninger for vanningsanlegg, oppføring av gjerder m.m.
9.Rydding av vegetasjon m.m. i henhold til godkjent forvaltningsplan eller når formålet med vernet krever det.
10.Vedlikehold av tidligere utførte kanaliseringsarbeider i Seutelva.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre forvaltningstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av forvaltningstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriften når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med vernet.

IX

Forvaltningen av verneforskriften tillegges fylkesmannen i Østfold.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.