Forskrift om vern av Hansemakerkilen naturreservat, Sarpsborg kommune, Østfold.

DatoFOR-1992-05-08-394
PublisertII 1992 205
Ikrafttredelse08.05.1992
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forHansemakerkilen naturreservat, Sarpsborg kommune, Østfold.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Hansemakerkilen naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 8. mai 1992. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 14 mars 2002 nr. 292, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et våtmarksområde ved Grimsøy i Sarpsborg kommune, Østfold fylke, vernet som naturreservat ved kgl.res. av 8. mai 1992 under betegnelsen «Hansemakerkilen naturreservat».

Med hjemmel i kgl.res. av 3. juli 1987 nr. 572 jf. Miljøverndepartementets brev av 3. november 1988 om delegering av myndighet til Direktoratet for naturforvaltning, er forskriften endret av Direktoratet for naturforvaltning den 14. mars 2002.

0Endret ved forskrift 14 mars 2002 nr. 292.

II

Det vernede området berører følgende gnr./bnr.: 1121/3, 1129/1, 1129/9, 1129/60, 1129/61, 1129/80, 1131/1, 1131/4.

Reservatet dekker et areal på ca 247 dekar, hvorav 199 dekar er landareal.

Grensene for naturreservatet fremgår av kart i målestokk 1:5000, datert Direktoratet for naturforvaltning mars 2002. Kartet og verneforskriften oppbevares i Sarpsborg kommune, hos Fylkesmannen i Østfold, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land og knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 14 mars 2002 nr. 292.

III

Formålet med vernet er å bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området. Hansemakerkilen er en av de mest inntakte av gruntvannskilene på Østfoldkysten.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon i vann og på land er vernet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Ingen form for jakt og fangst er tillatt i perioden f.o.m. 1. april - t.o.m. 30. september. Hi, reir og egg er vernet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Hunder skal holdes i bånd i tiden f.o.m. 1. april - t.o.m. 31. oktober. Utsetting av vilt er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, brygger og båtfester, opplag av båter, hensetting av campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til lands og på isen er forbudt. Lavtflygning under 300 m over reservatet er forbudt. Bruk av modellbåter og modellfly er forbudt.

Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasje-innretninger er forbudt.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Tradisjonell slått og beiting og vedlikehold av gjerder.
3.Vedlikehold av tidligere etablerte grøfteavløp som drenerer tilgrensende jord- og skogbruksarealer samt hyttetomter, etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
4.Vedlikehold av eksisterende veier og kraftlinjer.
5.Sanking av bær og matsopp.
6.Motorferdsel til lands i forbindelse med tradisjonell landbruksdrift.
7.Jakt på hjortedyr.
8.Bruk av hund under kontroll i forbindelse med utøvelse av jakt.
9.Vedlikehold av eksisterende brygger og båtfester.
0Endret ved forskrift 14 mars 2002 nr. 292.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade.
2.Etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer.
3.Fjerning av vegetasjon som er vertsplanter for skadeorganismer i landbruket, oppføring av gjerder m.m.
4.Kontrollert uttynning/høydereduksjon av skog og kratt som er til ulempe for jordbruket.
5.Gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler på beiter.
6.Hogst av ved til eget bruk.
7.Forsiktig skogsdrift av barskog i reservatets ytterkanter.
8.Rydding av vegetasjon m.m. i henhold til godkjent forvaltningsplan, eller når formålet med vernet krever det.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre forvaltningstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av forvaltningstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriften når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med vernet.

IX

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrifter 14 mars 2002 nr. 292, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

X

Denne forskriften trer i kraft straks.