Forskrift om vern av Gjølsjøen naturreservat, Marker kommune, Østfold.

DatoFOR-1992-05-08-398
PublisertII 1992 215
Ikrafttredelse08.05.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forGjølsjøen naturreservat, Marker kommune, Østfold
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Gjølsjøen naturreservat, Marker

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 8. mai 1992. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23 er et våtmarksområde i Marker kommune, Østfold fylke, vernet som naturreservat ved kgl.res. av 8. mai 1992 under betegnelsen Gjølsjøen naturreservat.

II

Det vernete området berører følgende gnr./bnr.: 88/1, 88/2, 89/1, 89/2, 90/4, 30, 52, 86, 97/1, 97/2, 4, 10, 11, 13, 14, 15, 98/1, 99/1-6, 101/1, 101/5, 101/9, 101/11, 12,22, 101/14, 23, 24, 102/1, 104/1, 105/1, 105/3, 105/6, 105/7, 105/9, 106/1, 106/12.

Reservatet dekker et areal på ca. 1205 dekar, hvorav ca. 211 dekar er landareal.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet januar 1992. Kartet og verneforskriften oppbevares i Marker kommune, hos fylkesmannen i Østfold, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med vernet er å bevare et viktig våtmarksområde og en interessant innsjøtype med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området. Gjølsjøen er hekkeplass for kravfulle arter, dels med sparsom forekomst i fylket og landet ellers. Det er også et viktig trekkområde.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon i vann og på land er vernet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Alt vilt, deres hi, reir og egg er vernet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt. Hunder skal holdes i bånd i tiden f.o.m. 1. april - t.o.m. 31. oktober. Utsetting av vilt er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, brygger og båtfester, opplag av båter, hensetting av campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til lands og på isen samt lavtflyging under 300 m over reservatet, er forbudt. Bruk av modellbåter og modellfly er forbudt. Høyeste tillatte hastighet med motorfartøy er 5 knop.

Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasje-innretninger er forbudt.

5.Bruk av skytevåpen til fangst av gjedde er forbudt.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Tradisjonell slått og beiting på arealer som nå benyttes til dette formål.
3.Vedlikehold av tidligere etablerte grøfteavløp som drenerer tilgrensede jord- og skogbruksarealer, kanal og utløpsbekk, etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
4.Vedlikehold av eksisterende kraftlinjer.
5.Sanking av bær og matsopp.
6.Motorferdsel til lands og på isen i forbindelse med tradisjonell landbruksdrift.
7.Jakt på hjortedyr.
8.Bruk av hund under kontroll i forbindelse med utøvelse av jakt.
9.Opprettholdelse og vedlikehold av eksisterende båtfester og brygger.
10.Forsiktig skogsdrift av barskog innen angitte områder slik det framgår av skjøtselsplan.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade.
2.Etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer.
3.Fjerning av vegetasjon som er vertsplanter for skadeorganismer i landbruket.
4.Kontrollert uttynning/høydereduksjon av skog og kratt som er til ulempe for jordbruket.
5.Hogst av ved til eget bruk.
6.Uttak av vann for jordbruksvanning. Bygging av pumpehus, legging av ledninger for vanningsanlegg, oppføring av gjerder m.m.
7.Rydding av vegetasjon m.m. i henhold til godkjent forvaltningsplan eller når formålet med vernet krever det.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre forvaltningstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av forvaltningstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriften når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med vernet.

IX

Forvaltningen av verneforskriften tillegges fylkesmannen i Østfold.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.