Forskrift om vern av Bleiken naturreservat, Rømskog, Østfold.

DatoFOR-1992-05-08-399
PublisertII 1992 217
Ikrafttredelse08.05.1992
Sist endretFOR-2009-02-10-643
Endrer
Gjelder forBleiken naturreservat, Rømskog kommune, Østfold
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Bleiken naturreservat, Rømskog

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 8. mai 1992. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 21 okt 2008 nr. 1150, 10 feb 2009 nr. 643.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et våtmarksområde i Rømskog kommune, Østfold fylke, vernet som naturreservat ved kgl.res. av 8. mai 1992 under betegnelsen Bleiken naturreservat.

II

Det vernete område berører følgende gnr./bnr.: 66/1.

Reservatet dekker et areal på ca. 448 da, hvorav ca. 370 da er landareal.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet januar 1992. Kartet og verneforskriften oppbevares i Rømskog kommune, hos fylkesmannen i Østfold, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land og knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrifter 21 okt 2008 nr. 1150, 10 feb 2009 nr. 643.

III

Formålet med vernet er å bevare et lite berørt myrområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området. Fuglefaunaen er representativ for store myrer i indre og høyereliggende deler av fylket.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon i vann og på land er vernet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Ingen form for jakt og fangst er tillatt i perioden f.o.m. 1. april - t.o.m. 20. august. Hi, reir og egg er vernet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Hunder skal holdes i bånd i tiden f.o.m. 1. april - t.o.m. 31. oktober. Utsetting av vilt er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f. eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båter, hensetting av campingvogner, o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til vanns og til lands samt lavtflyging under 300 m over reservatet, er forbudt. Bruk av modellbåter og modellfly er forbudt.

Camping, teltslaging og oppsetting av kamuflasje-innretninger er forbudt.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Bruk av hund i forbindelse med utøvelse av jakt.
4.Motorisert tømmerkjøring over myra på frossen og snødekket mark.
0Endret ved forskrift 21 okt 2008 nr. 1150.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade.
2.Fjerning av vegetasjon som er vertsplanter for skadeorganismer i skogen.
3.Rydding av vegetasjon m.m. i henhold til godkjent forvaltningsplan, eller når formålet med vernet krever det.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre forvaltningstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av forvaltningstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriften når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre sørlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med vernet.

IX

Forvaltningen av verneforskriften tillegges fylkesmannen i Østfold.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.