Forskrift om vern av Kallakmosen naturreservat, Trøgstad og Aurskog-Høland kommuner, Østfold og Akershus.

DatoFOR-1992-05-08-402
PublisertII 1992 223
Ikrafttredelse08.05.1992
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forKallakmosen naturreservat, Trøgstad og Aurskog-Høland kommuner, Østfold og Akershus
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Kallakmosen naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 8. mai 1992. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 8 des 2004 nr. 1688, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

I

Fastsatt i medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8 jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et våtmarksområde ved Sentvedt i Trøgstad og Aurskog-Høland kommuner, Østfold og Akershus fylker, vernet som naturreservat ved kgl.res. av 8. mai 1992 under betegnelsen Kallakmosen naturreservat. Med hjemme i kgl.res. av 3. juli 1987 nr. 572, jf. Miljøverndepartementets brev av 3. november 1988 nr. 4324 om delegering av myndighet til Direktoratet for naturforvaltning, er forskriften endret 8. desember 2004 nr. 1688.

0Endret ved forskrift 8 des 2004 nr. 1688.

II

Det vernete området berører følgende gnr./bnr.:

Trøgstad kommune: 76/1,9, 77/1, 78/1, 78/3,5, 78/4, 79/1, 79/2,4, 79/3.

Aurskog-Høland: 97/3.

Reservatet dekker et areal på ca. 765 dekar, hvorav ca. 720 dekar er landareal.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet januar 1992. Kartet og verneforskriften oppbevares i Trøgstad og Aurskog-Høland kommuner, hos Fylkesmannen i Østfold, hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land og knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 8 des 2004 nr. 1688.

III

Formålet med vernet er å bevare et interessant myrområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området. Fuglefaunaen er representativ for store myrer i indre deler av fylket.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon i vann og på land er vernet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Ingen form for jakt og fangst er tillatt i perioden f.o.m. 1. april - t.o.m. 20. august. Hi, reir og egg er vernet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Hunder skal holdes i bånd i tiden f.o.m. 1. april - t.o.m. 31. oktober.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, brygger og båtfester, opplag av båter, hensetting av campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til vanns og til lands samt lavflyging under 300 m over reservatet, er forbudt. Bruk av modellbåter og modellfly er forbudt.

Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasje-innretninger er forbudt.

I tiden f.o.m. 15. april - t.o.m. 15. juli er all ferdsel på Skjærtjern forbudt.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Vedlikehold av tidligere etablerte grøfteavløp som drenerer tilgrensende jord- og skogbruksarealer, etter at forvaltnings myndigheten er varslet.
3.Sanking av bær og matsopp.
4.Motorisert tømmerkjøring over myra på frossen og snødekket mark.
5.Bruk av hund under kontroll i forbindelse med utøvelse av jakt.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade.
2.Etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer.
3.Fjerning av vegetasjon som er vertsplanter for skadeorganismer i landbruket.
4.Bygging av pumpehus, legging av ledninger for vanningsanlegg, oppføring av gjerder m.m.
5.Forsiktig skogsdrift på fastmark i randsonene i reservatets ytterkanter. På fastmarksholmer i myra skal skogen stå urørt.
6.Rydding av vegetasjon m.m. i henhold til godkjent forvaltningsplan eller når formålet med vernet krever det.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre forvaltningstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av forvaltningstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriften når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med vernet.

IX

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet1 etter denne forskriften.

1Miljødirektoratet legger inntil videre forvaltningen av verneforskriften for Kallakmosen naturreservat til Fylkesmannen i Østfold for den delen av reservatet som ligger innenfor Østfold fylke, og til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for den delen av reservatet som ligger innenfor Oslo og Akershus fylke.
0Endret ved forskrifter 8 des 2004 nr. 1688, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

X

Denne forskriften trer i kraft straks.