Forskrift om adferdsregler for Lathari friluftsområde, Alta kommune, Finnmark.

DatoFOR-1992-05-12-595
PublisertII 1992 293
Ikrafttredelse30.09.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forLathari friluftsområde, Alta kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1957-06-28-16-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift om Lathari friluftsområde, Alta

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Alta formannskap 19. juni 1991 med hjemmel i lov av 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet § 15. Stadfestet av fylkesmannen i Finnmark 12. mai 1992. 

Området er sikret ved oppkjøp (6. juni 1991). Eiendomsretten tilligger staten v/Direktoratet for Naturforvaltning og daglig drift og vedlikehold er Alta kommunes ansvar.

Hensikten med reglene er å:

-opprettholde ro og orden
-Ta vare på den sårbare vegetasjonen
-Hindre forurensing og sikre gode sanitære forhold.

For området gjelder:

1.Hensyn til vegetasjon og andre som bruker friluftsområdet

Det er ikke tillatt å:

a)hugge eller på annen måte skade trær og vegetasjon
b)forstyrre andre ved unødig bråk eller støy.
2.Motorisert ferdsel

Det er ikke tillatt å:

a)kjøre motorkjøretøyer på området. Nødvendig transport i forbindelse med drift av området, redningstjeneste, polititjeneste, vakttjeneste er likevel tillatt
b)parkere utenom opparbeidede parkeringsplasser
c)campe på parkeringsplassen.
3.Grilling/bålbrenning

Det er ikke tillatt å:

a)gjøre opp bål av hensyn til vegetasjon, jordsmonn og brannfaren. Grilling er likevel tillatt på opparbeidede grillsteder eller i medbragt grill.
4.Søppel og avfall

Det er ikke tillatt å:

a)kaste søppel på friluftsområdet. Søppel kan kun kastes i oppsatte søppeldunker.
5.Båndtvang

Det er ikke tillatt å:

a)la hund løpe løs. Ekskrementer etter hund skal fjernes.
6.Telting

Det er ikke tillatt å:

a)slå opp telt av hensyn til den sårbare vegetasjonen og områdets begrensende størrelse.
7.Salgsboder

Det er ikke tillatt å:

a)drive salsvirksomhet uten tillatelse fra Alta kommune. Salgsboder skal kun settes opp på anviste områder.
8.Dispensasjoner

Dispensasjoner fra disse adferdsreglene kan gis av Alta kommune. Søknad om dispensasjon må sendes kommunen i god tid på forhånd.

9.Straff

Med hjemmel i friluftsloven av 28. juni 1957 nr. 16 § 39 straffes med bøter, forsettelig eller aktløs overtredelse av adferdsreglene for Lathari friluftsområde, dersom forholdet ikke rammes av et strengere straffebud.

For øvrig gjelder de kommunale politivedtekter, stadfestet 19. juni 1990 nr. 511.

Alle henvendelser angående friluftsområdet rettes til teknisk etat Alta kommune, 9500 Alta. (Tlf. 084-40000).