Forskrift om vern av Fødalen landskapsvernområde, Ål og Hol kommuner, Buskerud.

DatoFOR-1992-05-15-412
PublisertII 1992 237
Ikrafttredelse15.05.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forFødalen landskapsvernområde, Ål og Hol kommuner, Buskerud.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Fødalen landskapsvernområde

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 15. mai 1992. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

Fastsatt i medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 5, jfr. § 6 og §§ 21, 22 og 23, er et område i Ål og Hol kommuner, Buskerud fylke vernet som landskapsvernområde under betegnelsen Fødalen landskapsvernområde.

II

Det fredete området berører gnr./bnr. 130/1 i Ål kommune og gnr. bnr.. 16/15 i Hol kommune.

Landskapsvernområdet dekker et areal på ca. 101 km².

De nøyaktige grensene fremgår av vedlagte kart i målestokk 1:50.000, datert Miljøverndepartementet mai 1992.

Kartet og verneforskriften oppbevares i Ål og Hol kommuner hos fylkesmannen i Buskerud, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning fra forvaltningsmyndigheten. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med landskapsvernområdet er å bevare et vakkert og tilnærmet urørt østlandsk dal- og fjellandskap, med variert dyre- og planteliv og mange kulturminner.

IV

For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre landskapets art eller karakter vesentlig, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, framføring av luftledninger, bygging av veger, drenering og annen form for tørrlegging, masseuttak, utfylling av masse, vassdragsregulering, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av konsentrerte forurensningstilførsler.

Opplistingen er ikke uttømmende. Fylkesmannen avgjør i tvilstilfeller om et tiltak må ansees å ville endre landskapets art eller karakter vesentlig.

2.Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt.
3.Sportsarrangement og organisert bruk av landskapsvernområdet i kommersielt øyemed er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikring-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed. Slik virksomhet innenfor landskapsvernområdet bør reduseres til et minimum og utføres på en mest mulig skånsom måte.
2.Vanlig vedlikehold av eksisterende hytter.
3.Vedlikehold av eksisterende broer og turistløyper.
4.Tradisjonell beiting, herunder bruk av gjeterhund.

VI

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gi tillatelse til:

1.Restaurering av eksisterende hytter og leger.
2.Stevner, sportsarrangement, leirer, øvelser, o.l. former for organisert virksomhet, og eventuelt anvise plass for slik virksomhet.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme verneformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriften når formålet med fredningen krever det, og for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfelle, dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av verneforskriften tillegges fylkesmannen i Buskerud.

X

Disse bestemmelser trer i kraft straks.