Forskrift om vern av Bergsjø-Hølandselva fuglefredningsområde i Aurskog-Høland kommune, Akershus.

DatoFOR-1992-10-02-740
PublisertII 1992 353
Ikrafttredelse02.10.1992
Sist endretFOR-1999-04-16-345
Endrer
Gjelder forBergsjø-Hølandselva fuglefredningsområde i Aurskog-Høland kommune, Akershus
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§14, LOV-1970-06-19-63-§9, jfr. § 10 og LOV-1970-06-19-63-§21, § 21, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Bergsjø-Hølandselva fuglefredn.omr.

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 2. oktober 1992. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 16 april 1999 nr. 345.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 14 annet ledd og § 9, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er fuglelivet og fuglenes livsmiljø ved Bergsjø-Hølandselva i Aurskog-Høland Høland kommune i Akershus fylke vernet som fuglefredningsområde ved kgl.res. av 2. oktober 1992 under betegnelsen Bergsjø-Hølandselva fuglefredningsområde.

Med hjemmel i kgl. res. av 3. juli 1987 nr. 572 og Miljøverndepartementets delegasjon av 3. november 1988 er forskriften for fuglefredningsområdet endret ved Direktoratet for naturforvaltnings vedtak 16. april 1999.

0Endret ved forskrift 16 april 1999 nr. 345.

II

Det vernet området berører følgende gnr./bnr.: 121/18, 126/3, 126/6,7, 126/8, 127/9, 128/1,2,3,6, 128/4, 128/8, 130/1.

Fuglefredningsområdet dekker et areal på 436 dekar, hvorav 368 dekar er landareal.

Grensen for fuglefredningsområdet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Direktoratet for naturforvaltning april 1999. Kartet og verneforskriften oppbevares i Aurskog-Høland kommune, hos fylkesmannen i Oslo og Akershus, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land og knekkpunkter bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 16 april 1999 nr. 345.

III

Formålet med vernet er å bevare det rike fuglelivet og fuglenes livsmiljø i området.

IV

For fuglefredningsområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon som er viktig for fuglenes livsmiljø, er vernet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Fugler, deres reir og egg er vernet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt. Hunder skal holdes i bånd. Utsetting av vilt er ikke tillatt. Ingen form for jakt er tillatt i perioden f.o.m. 1. april t.o.m. 20. august.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte produksjonsforhold eller forringe fuglenes livsmiljø, som f. eks. drenering og annen form for tørrlegging, uttak eller oppfylling av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til vanns og til lands samt lavtflyging under 300 m over fuglefredningsområdet er forbudt. Forbudet omfatter også bruk av modellbåter og modellfly.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Eksisterende fulldyrka jord, overflatedyrka jord og gjødslet beite fortsatt kan nyttes til jordbruksformål, herunder nødvendig bruk av plantevernmidler og gjødsel.
3.Uttak av vann til jordbruksvanning fra etablerte anlegg med eksisterende kapasitet.
4.Vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp, etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
5.Motorisert ferdsel til lands i forbindelse med tillatt jordbruksdrift.
6.Bruk av motorbåt i Hølandselva for ferdsel gjennom fuglefredningsområdet. Høyeste tillatte hastighet er 5 knop.
7.Jakt på hjortevilt, hønsefugl, hare, rev og mink.
8.Bruk av hund under kontroll ved jakt på hjortevilt.

VI

Forvaltningsmyndighetene kan gi tillatelse til:

1.Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade.
2.Bygging av pumpehus, legging av ledninger for vanningsanlegg, oppføring av gjerder m.m.
3.Etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer.
4.Hogst av ved til eget bruk.
5.Kontrollert uttynning/høydereduksjon av skog og kratt som er til ulempe for jordbruket

VII

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre forvaltningstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av forvaltningstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriften når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med vernet.

IX

Forvaltningen av verneforskriften tillegges Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.