Forskrift om vern av Koksabukta naturreservat, Bærum kommune, Akershus.

DatoFOR-1992-10-02-742
PublisertII 1992 357
Ikrafttredelse02.10.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forKoksabukta naturreservat, Bærum kommune, Akershus
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og LOV-1970-06-19-63-§21, § 21, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Koksabukta naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 2. oktober 1992. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et våtmarksområde ved Koksabukta i Bærum kommune, Akershus fylke, vernet som naturreservat ved kgl.res. av 2. oktober 1992 under betegnelsen Koksabukta naturreservat.

II

Det vernete området berører følgende gnr./bnr.: 41/1, 2, 4.

Reservatet dekker et areal på 196 dekar, hvorav 79 dekar er landareal.

Grensen for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet april 1992. Kartet og verneforskriften oppbevares i Bærum kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land og knekkpunkter bør koordinatfestes.

III

Formålet med vernet er å bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon i vann og på land er vernet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse med de unntak som følger av pkt. V-VII. Bruk av skytevåpen er forbudt. Hunder skal holdes i bånd. Utsetting av vilt er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f. eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, brygger og båtfester, opplag av båter, hensetting av campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til vanns og til lands er forbudt. Forbudet omfatter også bruk av modellbåter og modellfly.

Bruk av robåt, kano, seilbrett eller tilsvarende framkomstmiddel er ikke tillatt.

Camping, teltslaging og bruk av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Vedlikehold av eksisterende veier, gjerder og ledningsnett.
3.Sanking av bær og matsopp.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade.
2.Vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp.

VII

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre forvaltningstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av forvaltningstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriften når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med vernet.

IX

Forvaltningen av verneforskriften tillegges Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.