Forskrift om vern av Triungsvann naturreservat, Bærum og Oslo kommuner, Akershus og Oslo.

DatoFOR-1992-10-02-744
PublisertII 1992 361
Ikrafttredelse02.10.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forTriungsvann naturreservat, Bærum og Oslo kommuner, Akershus og Oslo
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og LOV-1970-06-19-63-§21, § 21, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Triungsvann naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 2. oktober 1992. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et våtmarksområde ved Triungsvann, i Bærum og Oslo kommuner, vernet som naturreservat ved kgl.res. av 2. oktober 1992 under betegnelsen Triungsvann naturreservat.

II

Det vernede området berører gnr./bnr. 13/2 i Oslo kommune og gnr./bnr. 32/1 i Bærum kommune.

Reservatet dekker et areal på 561 dekar, hvorav 328 dekar er landareal.

Grensen for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet april 1991. Kartet og verneforskriftene oppbevares i Bærum og Oslo kommuner, hos fylkesmannen i Oslo og Akershus, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land, og knekkpunkter bør koordinatfestes.

III

Formålet med vernet er å bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon i vann og på land er vernet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade og ødeleggelse med de unntak som følger av pkt. V-VII. Bruk av skytevåpen er forbudt. Hunder skal holdes i bånd. Utsetting av vilt er ikke tillatt. All jakt er forbudt i perioden f.o.m. 1. april - t.o.m. 20. august.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f. eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, brygger og båtfester, opplag av båter, hensetting av campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, senking av vannstand, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til vanns og til lands samt lavtflyging under 300 m over reservatet er forbudt. Forbudet omfatter også bruk av modellbåter og modellfly.

Bruk av robåt, kano, seilbrett eller tilsvarende framkomstmiddel er ikke tillatt.

Camping, teltslaging og bruk av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Drift av skogen på fastmark utenom randsonen. Treslagskifte er forbudt.
3.Motorisert ferdsel på fastmark i reservatets ytterkanter, i forbindelse med skogs drift.
4.Motorisert tømmertransport over myra når marka er frosset og snødekt
5.Sanking av bær og matsopp.
6.Jakt på hjortevilt, hønsefugl, hare og rev.
7.Bruk av hund under kontroll i forbindelse med utøvelse av jakt på hjortevilt.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade.
2.Å iverksette tiltak med sikte på å bygge opp og bevare en stabil og variert randsone rundt myra.
3.Maskinpreparering av skiløyper dersom dette ikke fører til varig skade på myroverflaten.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre forvaltningstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av forvaltningstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriften når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med vernet.

IX

Forvaltningen av verneforskriften tillegges Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.