Forskrift om vern av Sørumsneset naturreservat, Skedsmo, Fet og Rælingen kommuner, Akershus.

DatoFOR-1992-10-02-745
PublisertII 1992 363
Ikrafttredelse02.10.1992
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forSørumsneset naturreservat, Skedsmo, Fet og Rælingen kommuner, Akershus
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og LOV-1970-06-19-63-§21, § 21, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Sørumsneset naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 2. oktober 1992. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 24 juni 1993 nr. 634, 16 april 1999 nr. 347, 19 mai 1999 nr. 491, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et område ved Sørumsneset i Skedsmo, Fet og Rælingen kommuner i Akershus fylke, vernet som naturreservat ved kgl.res. av 2. oktober 1992 under betegnelsen Sørumsneset naturreservat.

Med hjemmel i kgl. res. av 3. juli 1987 nr. 572 og Miljøverndepartementets delegasjon av 3. november 1988 er forskriften for naturreservatet endret ved Direktoratet for naturforvaltnings vedtak den 19. mai 1999.

0Endret ved forskrifter 16 april 1999 nr. 347, 19 mai 1999 nr. 491.

II

Det vernete området berører følgende gnr./bnr.: Skedsmo kommune: 30/22, 30/23, 81/245, 81/519.

Fet kommune: 6/2, 6/13, 6/19, 6/22, 7/1.

Rælingen kommune: 103/77, 103/240.

Naturreservatet dekker et areal på 1145 dekar, hvorav 407 dekar er landareal.

Grensen for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Direktoratet for naturforvaltning april 1999. Kartet og verneforskriften oppbevares i Skedsmo, Fet og Rælingen kommuner, hos fylkesmannen i Oslo og Akershus, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka der de går over land og knekkpunkter bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrifter 16 april 1999 nr. 347, 19 mai 1999 nr. 491.

III

Formålet med vernet er å bevare et viktig og særpreget, våtmarksområde som er en del av Norges største innlandsdelta, med vegetasjon, det rike fuglelivet, limnologi og geomorfologi.

IV

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon i vann og på land er vernet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade og ødeleggelse med de unntak som følger av pkt. V-VII. Bruk av skytevåpen er forbudt. Hunder skal holdes i bånd. Utsetting av vilt er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f. eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, brygger og båtfester, opplag av båter, hensetting av campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, senking av vannstand, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til lands og til vanns, samt lavtflygning under 300 m over fuglefredningsområdet er forbudt. Forbudet omfatter også bruk av modellbåter og modellfly.
5.Camping, teltslaging og bruk av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.At eksisterende dyrket mark, slåtteland og kulturbeite fortsatt kan nyttes til jordbruksformål, herunder nødvendig bruk av plantevernmidler og gjødsel.
3.Uttak av vann til jordbruksvanning fra etablerte anlegg med eksisterende kapasitet.
4.Vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer tilgrensende jord- og skogbruksarealer, etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
5.Motorisert ferdsel til lands i forbindelse med tillatt jordbruksdrift.
6.Vannstandsendringer i henhold til gjeldende manøvreringsreglement.
7.Vedlikehold av eksisterende veier, kabler og kraftlinjer.
8.Jakt på hjortevilt.
9.Bruk av hund under kontroll i forbindelse med utøvelse av jakt.
10.Bruk av motorbåt i Leiras og Nitelvas løp, med største tillatte hastighet 5 knop. Unntaket gjelder ikke bruk av vannscooter og vannjetdrevne fartøyer.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade.
2.Bygging av pumpehus, legging av ledninger for vanningsanlegg og til kommunal vannforsyning og kloakk, oppføring av gjerder m.m.
3.Etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer.
4.Fjerning av vegetasjon som er vertsplanter for skadeorganismer i jordbruket.
5.Kontrollert uttynning/høydereduksjon av skog og kratt som er til ulempe for jordbruket.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre forvaltningstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av forvaltningstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriften når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med vernet.

IX

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrifter 19 mai 1999 nr. 491, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

X

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 10. september 1976 om midlertidig fredning av fuglelivet på Sørumsneset i kommunene Fet, Rælingen og Skedsmo, Akershus.