Forskrift om vern av Hurdalselvdeltaet naturreservat, Hurdal kommune, Akershus.

DatoFOR-1992-10-02-746
PublisertII 1992 365
Ikrafttredelse02.10.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forHurdalselvdeltaet naturreservat, Hurdal kommune, Akershus
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og LOV-1970-06-19-63-§21, § 21, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Hurdalselvdeltaet naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 2. oktober 1992. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et våtmarksområde ved Knaimyrerne og Hurdalselvdeltaet i Hurdal kommune, vernet som naturreservat ved kgl.res. av 2. oktober 1992 under betegnelsen Hurdalselvdeltaet naturreservat.

II

Det vernete området berører følgende gnr./bnr.: 17/39, 17/45, 17/53, 17/54, 17/63, 17/65, 17/64, 17/66, 17/68, 17/69, 17/83, 18/1, 18/2, 18/4, 18/7, 18/20,21, 18/46, 18/65, 18/126, 19/1, 19/11.

Reservatet dekker et areal på 374 dekar, hvorav 150 dekar landareal.

Grensen for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet april 1992. Kartet og verneforskriften oppbevares i Hurdal kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land og knekkpunkter bør koordinatfestes.

III

Formålet med vernet er å bevare en del av et større og spesielt våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon i vann og på land er vernet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade og ødeleggelse med de unntak som følger av pkt. V-VII. Bruk av skytevåpen er forbudt. Hunder skal holdes i bånd. Utsetting av vilt er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f. eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, brygger og båtfester, opplag av båter, hensetting av campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, senking av vannstand, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til vanns og til lands samt lavtflyging under 300 m over reservatet er forbudt. Forbudet omfatter også bruk av modellbåter og modellfly. Bruk av seilbrett er forbudt.

Camping, teltslaging og bruk av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer tilgrensende jord- og skogbruksarealer, etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
3.Vedlikehold av eksisterende veier, gjerder og kraftlinjer.
4.At eksisterende fulldyrka jord, overflatedyrka jord og gjødsla beite fortsatt kan nyttes til jordbruksformål, herunder nødvendig bruk av plantevernmidler og gjødsel.
5.Uttak av vann til jordbruksvanning fra etablerte anlegg med eksisterende kapasitet.
6.Drift av barskogsområder utenfor en sone rundt våtmarksområdene.

Treslagskifte er forbudt.

7.Motorisert ferdsel til lands i forbindelse med tillatt jordbruksdrift.
8.Sanking av bær og matsopp.
9.Bruk av motorbåt ved passering av området. Største tillatte hastighet er 5 knop.
10.Jakt på hjortevilt.
11.Bruk av hund under kontroll i forbindelse med utøvelse av jakt.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade.
2.Etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende jord- og skogbruksarealer.
3.Tiltak med sikte på å bygge opp og bevare en stabil og variert randsone mellom barskogen og våtmarksområdet.
4.Fjerning av vegetasjon som er vertsplanter for skadeorganismer i jordbruket.
5.Kontrollert uttynning/høydereduksjon av skog og kratt som er til ulempe for jordbruket.
6.Hogst av ved til eget bruk, i lauvskogsområdene.
7.Bygging av pumpehus, legging av ledninger for vanningsanlegg, oppføring av gjerder m.m.

VII

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre forvaltningstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av forvaltningstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriften når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med vernet.

IX

Forvaltningen av verneforskriften tillegges Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.