Forskrift om vern av Beengen fuglefredningsområde, Nes kommune, Akershus.

DatoFOR-1992-10-02-747
PublisertII 1992 368
Ikrafttredelse02.10.1992
Sist endretFOR-1999-04-16-348
Endrer
Gjelder forBeengen fuglefredningsområde, Nes kommune, Akershus
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§14, LOV-1970-06-19-63-§9, jfr. § 10 og LOV-1970-06-19-63-§21, § 21, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Beengen fuglefredningsområde

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 2. oktober 1992. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 16 april 1999 nr. 348.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 14, annet ledd og § 9, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et område ved Beengen i Nes kommune i Akershus fylke, vernet som fuglefredningsområde ved kgl.res. av 2. oktober 1992 under betegnelsen Beengen fuglefredningsområde.

Med hjemmel i kgl. res. av 3. juli 1987 nr. 572 og Miljøverndepartementets delegasjon av 3. november 1988 er forskriften for fuglefredningsområdet endret ved Direktoratet for naturforvaltnings vedtak den 16. april 1999.

0Endret ved forskrift 16 april 1999 nr. 348.

II

Det vernete området berører følgende gnr./bnr.: 178/1, 185/1, 185/4, 186/4, 186/8,12, 186/11, 186/19, 187/1, 187/4, 187/9, 187/12.

Fuglefredningsområdet dekker et areal på 792 dekar, hvorav 468 dekar er landareal.

Grensen for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Direktoratet for naturforvaltning april 1999. Kartet og verneforskriften oppbevares i Nes kommune, hos fylkesmannen i Oslo og Akershus, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land og knekkpunkter bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 16 april 1999 nr. 348.

III

Formålet med vernet er å bevare det rike fuglelivet og fuglenes livsmiljø i området.

IV

For fuglefredningsområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon som er viktig for fuglenes livsmiljø, er vernet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Fugler, deres reir og egg er vernet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt. Hunder skal holdes i bånd. Utsetting av vilt er ikke tillatt. All jakt er forbudt i perioden f.o.m 1. april t.o.m. 20. august.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte produksjonsforhold eller forringe fuglenes livsmiljø, som f.eks. drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til lands og til vanns, samt lavtflyging under 300 m over fuglefredningsområdet er forbudt. Forbudet omfatter også bruk av modellbåter og modellfly.

Camping, teltslaging og bruk av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Bruk av motorkjøretøy på vei, i forbindelse med fast bosetting innen området.
3.At eksisterende fulldyrka jord, overflatedyrka jord og gjødsla beite fortsatt kan nyttes til jordbruksformål, herunder nødvendig bruk av plantevernmidler og gjødsel.
4.Uttak av vann til jordbruksvanning fra etablerte anlegg med eksisterende kapasitet.
5.Regulering av vannstanden i henhold til gitte konsesjoner.
6.Motorferdsel til lands i forbindelse med tillatt jordbruksdrift.
7.At områder med barskog fortsatt kan nyttes til skogbruksformål.
8.Vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp, etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
9.Vedlikehold av eksisterende veier og luftlinjer.
10.Jakt på hjortevilt, hønsefugl, hare, rev, mink, ringdue og kråkefugl.
11.Bruk av hund under kontroll i forbindelse med utøvelse av jakt på hjortevilt.
12.Bruk av motorbåt i forbindelse med utøvelse av fiske, vedhogst samt ferdsel til og fra båtplass i Beengen og Stahaugevja. Høyeste tillatte hastighet er 5 knop.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade.
2.Bygging av pumpehus, legging av ledninger for vanningsanlegg, oppføring av gjerder m.m.
3.Etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer.
4.Elveforbygging og flomsikringsarbeider for å sikre jordbruksarealer og bebyggelse.
5.Hogst av ved i lauvskogområdene.
6.Kontrollert uttynning/høydereduksjon av skog og kratt som er til ulempe for jordbruket, eller bomiljøet. Det skal imidlertid opprettholdes en sone med lauvskog mot våtmarksområdene.
7.Oppdyrking av dyrkbar jord som ikke berører våtmarksområdene.

VII

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre forvaltningstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av forvaltningstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med vernet.

IX

Forvaltningen av forskriften tillegges Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.