Forskrift om vern av Midtsjøvann naturreservat, Ski kommune, Akershus.

DatoFOR-1992-10-02-748
PublisertII 1992 370
Ikrafttredelse02.10.1992
Sist endretFOR-1999-04-16-349
Endrer
Gjelder forMidtsjøvann naturreservat, Ski kommune, Akershus
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og LOV-1970-06-19-63-§21, § 21, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Midtsjøvann naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 2. oktober 1992. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 16 april 1999 nr. 349.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et våtmarksområde ved Midtsjøvann i Ski kommune, Akershus fylke, vernet som naturreservat ved kgl.res. av 2. oktober 1992 under betegnelsen Midtsjøvann naturreservat.

Med hjemmel i kgl. res. av 3. juli 1987 nr. 572 og Miljøverndepartementets delegasjon av 3. november 1988 er forskriften for naturreservatet endret ved Direktoratet for naturforvaltnings vedtak den 16. april 1999.

0Endret ved forskrift 16 april 1999 nr. 349.

II

Det vernete området berører følgende gnr./bnr.: 78/1, 78/2,3,8, 78/4, 79/1, 79/2, 79/8, 79/16, 80/1, 113,1,2,4, 115/1.

Reservatet dekker et areal på 430 dekar, hvorav 103 dekar er landareal. Grensen for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Direktoratet for naturforvaltning april 1999. Kartet og verneforskriften oppbevares i Ski kommune, hos fylkesmannen i Oslo og Akershus, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka og knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 16 april 1999 nr. 349.

III

Formålet med vernet er å bevare et næringsrikt vann med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon i vann og på land er vernet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade og ødeleggelse med de unntak som følger av pkt. V-VII. Bruk av skytevåpen er forbudt. Hunder skal holdes i bånd. Utsetting av vilt er ikke tillatt. All jakt er forbudt i perioden f.o.m. 1. april t.o.m. 20. august.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f. eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, brygger og båtfester, opplag av båter, hensetting av campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til lands og til vanns, samt lavtflygning under 250 m over reservatet er forbudt. Forbudet omfatter også bruk av modellbåter og modellfly. Bruk av seilbrett er forbudt i tiden f.o.m. 1. april t.o.m. 1. august.

Camping, teltslaging og bruk av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.At dyrket mark, slåtteland, kulturbeite og områder med barskog fortsatt skal kunne nyttes til landbruksformål, herunder nødvendig bruk av plantevernmidler og gjødsel.
3.Uttak av vann til jordbruksvanning fra etablerte anlegg eksisterende kapasitet.
4.Motorisert ferdsel til lands i forbindelse med tillatt jordbruksdrift.
5.Vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer tilgrensende jord- og skogbruksarealer, etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
6.Vedlikehold av eksisterende veier og gjerder.
7.Sanking av bær og matsopp.
8.Jakt på hjortevilt, hare, rev, mink, grevling, kråkefugl og ringdue.

9. Bruk av hund under kontroll i forbindelse med jakt på hjortevilt.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade.
2.Etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer.
3.Fjerning av vegetasjon som er vertsplanter for skadeorganismer i jordbruket.
4.Kontrollert uttynning/høydereduksjon av skog og kratt som er til ulempe for jordbruket.
5.Hogst av ved til eget bruk.
6.Bygging av pumpehus, legging av ledninger for vanningsanlegg, oppføring av gjerder m.m.
7.Opprensk av hovedløpet til Åråsbekken.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre forvaltningstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av forvaltningstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriften når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, og i andre særlige tilfeller når disse ikke strider mot formålet med vernet.

IX

Forvaltningen av verneforskriften tillegges Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

X

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 6. april 1956 om fuglelivsfredningen ved Midtsjøvann i Ski kommune.