Forskrift om vern av Rullestadtjern naturreservat, Ski kommune, Akershus.

DatoFOR-1992-10-02-749
PublisertII 1992 372
Ikrafttredelse02.10.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forRullestadtjern naturreservat, Ski kommune, Akershus
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og LOV-1970-06-19-63-§21, § 21, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Rullestadtjern naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 2. oktober 1992. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et våtmarksområde ved Rullestadtjern i Ski kommune vernet som naturreservat ved kgl.res. av 2. oktober 1992 under betegnelsen Rullestadtjern naturreservat.

II

Det vernete området berører følgende gnr./bnr.: 115/1, 118/1 og 131/1.

Reservatet dekker et areal på 99 dekar, hvorav 72 dekar er landareal.

Grensen for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet april 1992. Kartet og verneforskriften oppbevares i Ski kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land. Knekkpunkter bør koordinatfestes.

III

Formålet med vernet er å bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon i vann og på land er vernet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade og ødeleggelse med de unntak som følger av pkt. V-VII. Bruk av skytevåpen er forbudt. Hunder skal holdes i bånd. Utsetting av vilt er ikke tillatt. All jakt er forbudt i perioden f.o.m. 1. april - t.o.m. 20. august.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f. eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båter, hensetting av campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, senkning av vannstand, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til vanns og til lands samt lavtflygning under 300 m over reservatet er forbudt. Forbudet omfatter også bruk av modellbåter og modellfly. Bruk av seilbrett er ikke tillatt.

Camping, teltslaging og bruk av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

I tiden f.o.m. 1. april t.o.m. 30. september er all ferdsel i reservatet forbudt, med unntak for grunneiere.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Motorisert ferdsel til lands i forbindelse med jordbruksdrift.
3.At dyrket mark, slåtteland, kulturbeite og områder med barskog fortsatt skal kunne nyttes til landbruksdrift, herunder nødvendig bruk av plantevernmidler og gjødsel.
4.Uttak av vann til jordbruksvanning fra etablerte anlegg med eksisterende kapasitet.
5.Kontrollert uttynning/høydereduksjon av skog og kratt som er til ulempe for jordbruket.
6.Motorisert ferdsel i forbindelse med tillatt jordbruksdrift.
7.Hogst av ved til eget bruk, der dette ikke er i strid med verneformålet.
8.Vedlikehold av tidligere opptatte grøfteløp, og nødvendig drenering av tilgrensende jord- og skogbruksarealer, etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
9.Vedlikehold av eksisterende veier og gjerder.
10.Sanking av bær og matsopp.
11.Jakt på hjortevilt, hare og rev, mink, grevling, kråkefugl og ringdue.
12.Bruk av hund under kontroll i forbindelse med jakt på hjortevilt.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade.
2.Opprenskning og nødvendig vedlikehold av hovedløpet til Åråsbekken.
3.Fjerning av vegetasjon som er vertsplanter for skadeorganismer i jordbruket.
4.Bygging av pumpehus, legging av ledninger for vanningsanlegg, oppføring av gjerder m.m.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre forvaltningstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av forvaltningstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriften når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med vernet.

IX

Forvaltningen av verneforskriften tillegges Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.