Forskrift om vern av Gressholmen - Rambergøya naturreservat, Oslo kommune, Oslo.

DatoFOR-1992-10-02-753
PublisertII 1992 381
Ikrafttredelse02.10.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forGressholmen - Rambergøya naturreservat, Oslo kommune, Oslo.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Gressholmen-Rambergøya naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 2. oktober 1992. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et område ved Gressholmen - Rambergøya, Oslo kommune vernet som naturreservat ved kgl.res. av 2. oktober 1992 under betegnelsen Gressholmen - Rambergøya naturreservat.

II

Det vernete området berører følgende gnr./bnr.: 202/1,2, 203/1.

Reservatet dekker et areal på 450 dekar, hvorav 236 dekar er landareal.

Grensen for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet april 1992. Kartet og verneforskriften oppbevares i Oslo kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land og knekkpunkter bør koordinatfestes.

III

Formålet med vernet er:

-å bevare et marint gruntvannsområde med tilhørende plante- og dyreliv for forskning og undervisning,
-å bevare vokseplasser for særpregete og artsrike vegetasjonssamfunn på kalkrik grunn,
-å bevare verdifulle geologiske forekomster,
-å sikre spesielle forekomster av virvelløse dyr.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon i vann og på land er vernet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade og ødeleggelse med de unntak som følger av pkt. VVII. Bruk av skytevåpen er forbudt. Hunder skal holdes i bånd. Utsetting av vilt er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f. eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, brygger og båtfester, opplag av båter, hensetting av campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Hammerbruk, kiling, boring og sprenging er ikke tillatt. Videre er innsamling av prøver fra fast fjell forbudt. Det er også forbudt å risse eller male inn tegn, figurer o.l. i fjell eller på steinblokker.
5.Motorisert ferdsel til lands og i bukta mellom Gressholmen og Rambergøya, samt lavtflyging under 300 m over reservatet er forbudt. Forbudet omfatter også bruk av modellbåter og modellfly.

Bruk av robåt, kano, seilbrett eller tilsvarende framkomstmiddel er ikke tillatt i bukta mellom Gressholmen og Rambergøya i perioden f.o.m. 1. april - t.o.m. 15. juli.

Camping, teltslaging og bruk av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

Ut over ett døgn er det ikke tillatt å forankre eller hensette båt, seilbrett o.l. innenfor verneområdet.

Det er forbudt å gjøre opp ild.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i rednings-, sikrings, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Nåværende bruk av nærområdene omkring Kroa på Gressholmen.
4.Rydding og vedlikehold av eksisterende stier på Gressholmen.
5.Vedlikehold av eksisterende hytter, uthus, kro, brygger og båtfester.
6.Fortøying av grunneiers og bruksberettigedes egne båter på faste plasser.

VI

Forvaltningsmyndighetene kan gi tillatelse til felling av vilt som forårsaker vesentlig skade.

VII

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre forvaltningstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av forvaltningstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriften når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med vernet

IX

Forvaltningen av verneforskriften tillegges Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.