Forskrift om vern av Østensjøvannet naturreservat, Oslo kommune, Oslo.

DatoFOR-1992-10-02-754
PublisertII 1992 384
Ikrafttredelse02.10.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forØstensjøvannet naturreservat, Oslo kommune, Oslo
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Østensjøvannet naturreservat, Oslo

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 2. oktober 1992. Fremmet av Miljøverndepartementet. 

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et våtmarksområde ved Østensjøvannet og Bogerudmyra i Oslo kommune, vernet som naturreservat ved kgl.res. av 2. oktober 1992 under betegnelsen Østensjøvannet naturreservat.

II

Det vernete området berører følgende gnr./bnr.: 144/1008, 146/1, 146/4, 146/5, 146/13, 147/1, 147/30, 160/1, 160/10, 160/439, 161/1, 163/4, 9.

Reservatet dekker et areal på 539 dekar, hvorav 209 dekar er landareal.

Grensen for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet april 1992. Kartet og verneforskriften oppbevares i Oslo kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med vernet er å bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon i vann og på land er vernet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade og ødeleggelse med de unntak som følger av pkt. V-VII. Bruk av skytevåpen er forbudt. Hunder skal holdes i bånd. Utsetting av vilt og fisk er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f. eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, brygger og båtfester, opplag av båter, hensetting av campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til lands og til vanns, samt lavtflygning under 300 m over reservatet er forbudt. Forbudet omfatter også bruk av modellbåter og modellfly. Bruk av seilbrett er forbudt.

Bruk av robåt, kano, eller tilsvarende framkomstmiddel er ikke tillatt. Fiske er ikke tillatt i den isfrie perioden.

Camping, teltslaging og bruk av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

Det er forbudt å gjøre opp ild.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Vedlikehold av eksisterende stier og kanaler.
3.Vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer tilgrensende jord- og skogbruksarealer, etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
4.Motorisert ferdsel til lands i forbindelse med tillatt jordbruksdrift og vedlikehold i medhold av forvaltningsplan.
5.Sanking av bær og matsopp.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade.
2.Bygging av pumpehus, legging av ledninger for vanningsanlegg, oppføring av gjerder m.m.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre forvaltningstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av forvaltningstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriften når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med vernet.

IX

Forvaltningen av verneforskriften tillegges Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.