Forskrift om jaktregler for Løiten almenning, Løten kommune, Hedmark.

DatoFOR-1992-10-05-813
PublisertII 1992 395
Ikrafttredelse05.10.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forLøiten almenning, Løten kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§30
Kunngjort
KorttittelForskrift om jaktregler, Løiten

Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 5. oktober 1992 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 30.

§ 1.(rett til og ansvar for forvaltningen av jakt og fangst)

Jakten og fangsten i Løiten Almenning med innkjøpte eiendommer forvaltes av almenningsstyret i samsvar med disse jaktregler. Almenningsstyret skal herunder ta sikte på et fornuftig viltstell og en rasjonell utnyttelse av jakten og fangsten i almenningen og arbeide for at viltlovgivningen og almenningens egne jaktregler blir overholdt.

§ 2.(rett til jakt og fangst)

Rett til jakt og fangst av annet vilt enn hjortevilt og bever har den som utøver bruksrett i almenningen for eiendom med tilliggende bruksrett, samt ektefelle, barn og eventuelle andre familiemedlemmer som bor sammen med og har felles husholdning med denne. Den samme rett har også føderådsfolk som bor på eiendommen, samt andre personer som bor på eiendommen og er fast knyttet til driften av eiendommen.

Almenningsstyret avgjør for hvert enkelt år i hvilken utstrekning jaktkort skal utstedes til andre enn dem som går inn under forrige ledd, og eventuelt fordelingen av slike kort mellom innenbygdsboende og andre søkere. Viltnemnda skal gis anledning til å uttale seg før almenningsstyret avgjør spørsmålet.

§ 3.(jaktkort)

Enhver som vil drive jakt eller fangst på vilt, som ikke krever særskilt fellingstillatelse, i almenningen skal på forhånd ha løst jaktkort i samsvar med disse regler. Jaktkort skal lyde på navn og adresse og kan ikke overdras. Det skal alltid bringes med under jakten og forevises på forlangende. Jaktkort utstedes bare mot forevisning av kvittering for betalt jegeravgift og eventuelt andre avgifter som omhandles i viltloven, samt betaling av fastsatt avgift til allmenningen.

Avgiften for jaktkort som gjelder for annet enn hjortevilt og bever fastsettes hvert år av almenningsstyret for følgende klasser:

a)bruksberettigede med huslyd og andre som bor fast på og er knyttet til driften av bruksberettiget eiendom samt de ansatte i almenningen.
b)medlemmer i Løiten Jeger og Fiskerforening
c)andre innenbygdsboende
d)personer som ikke omfattes av a, b eller c.

Jaktkort kan utstedes både for hele jaktsesongen og for kortere perioder.

§ 4.(nærmere bestemmelser om forvaltning m.v.)

Almenningsstyret foretar hvert år de begrensninger som er nødvendig med hensyn til antall jegere, antall vilt av ulike slag som tillates felt eller fanget, og begrensninger i tid, områder og måten for utøvelse av jakt og fangst.

Før styret treffer noe vedtak i henhold til denne paragrafen, skal viltnemnda gis anledning til å uttale seg.

§ 5.(jakt på hjortevilt, bever og annet vilt som krever spesiell fellingstillatelse)

Almenningsstyret avgjør for hvert enkelt år hvem som skal jakte hjortevilt, bever og eventuelt andre viltarter som krever spesiell fellingstillatelse. Jakt på hjortevilt kan bortsettes for inntil 5 år av gangen.

Innenfor rammen gjeldende bestemmelser fastsatt av viltmyndighetene avgjør styret hvor mange dyr det skal søkes fellingstillatelse for av hjortevilt og eventuelt andre viltarter hvor særskilt fellingstillatelse er nødvendig.

For det antall hjortevilt, bever og eventuelt andre viltarter som det blir gitt tillatelse til å felle, utstedes særskilt fellingstillatelse som hver gir adgang til å felle ett eller flere dyr. Prisen på fellingstillatelsen fastsettes av almenningsstyret for hvert år.

§ 6.(jaktoppsyn og rapportplikt)

Almenningsstyret sørger for nødvendig jaktoppsyn. Jaktoppsynet innberetter overtredelser av alle jaktbestemmelser til almenningstyret. Det påligger almenningsstyret sammen med jaktoppsynet å vurdere anmeldelse av overtredelser til politiet.

De som får utstedt jaktkort i almenningen, plikter å gi de oppgaver over felt og fanget vilt som blir krevd av almenningsstyret eller blir pålagt av viltmyndighetene. Almenningsstyret er ansvarlig for avgivelse av de oppgaver viltmyndighetene måtte forlange med hjemmel i viltloven.

§ 7.(jaktinntekter)

Inntekten ved all jakt går inn i almenningskassa, så fremt ikke annet bestemmes av almenningsstyret.

§ 8.(driftavtale)

Almenningsstyret kan inngå avtale om at hele eller deler av forvaltningen av jakt skal utøves av organisasjoner som har fremme av jakt og viltpleie som formål (slik som Løiten Jeger og Fiskeforening). Avtale som nevnt i denne paragraf kan gjøres gjeldende for inntil 5 år av gangen.

§ 9.(felles viltområde)

Almenningstyret kan beslutte at hele eller deler av almenningen skal inngå i slike felles viltområder som omhandlet i viltlovens § 37 og § 38.

§ 10.(overtredelse av jaktreglene)

Overtredelser av disse jaktregler kan medføre politianmeldelse og/eller tap av retten til å drive jakt og fangst i almenningen for kortere eller lengre tid.

§ 11.(ikrafttredelse)

Disse regler trer i kraft straks. Samtidig oppheves de eldre jaktregler for allmenningen som ble fastsatt av Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk 20. juli 1977 i medhold av lov av 14. desember 1951 om viltstell, jakt og fangst § 16, jf. kgl.res. av 24. september 1965.