Forskrift om faglige kvalifikasjoner for ansvarshavende for bygging av separate avløpsanlegg, Vestfold.

DatoFOR-1992-11-05-827
PublisertII 1992 402
Ikrafttredelse01.12.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forVestfold
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§§9og11, FOR-1992-07-08-519
Kunngjort
KorttittelForskrift om avløpsanlegg, Vestfold

Fastsatt av Fylkesmannen i Vestfold 5. november 1992 med hjemmel i forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg av 8. juli 1992 nr. 519.

§ 1.Hva forskriften gjelder.

Denne forskriften fastsetter minimumskrav til faglige kvalifikasjoner for den som skal godkjennes som ansvarshavende for bygging av separate avløpssanlegg.

§ 2.Hvem forskriften gjelder for

Det er den som på arbeidsstedet har ansvaret for den praktiske utførelsen av et anlegg som kan stå som ansvarshavende.

§ 3.Anlegg som omfattes av forskriften.

Forskriften omfatter separate avløpsanlegg som inngår som hovedløsning i de tekniske retningslinjene til forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg, gitt av Miljøverndepartementet 8. juli 1992.

Minirenseanlegg unntas fra denne forskriften.

§ 4.Sertifisering.

Den som har oppfylt kravene både til faglige kvalifikasjoner, gjennomgått godkjent spesialkurs og har erfaring fra denne type arbeid kan tildeles Sertifikat for bygging av separate avløpsanlegg.

Sertifikatet utstedes av kommunen og gjelder for 5 år.

§ 5.Tilbakekallelse av godkjenning.

Kommunen kan trekke sertifikatet tilbake eller avslå søknad om godkjenning av ansvarshavende i den enkelte sak dersom vedkommende ikke har rettet seg etter de krav kommunen stiller.

§ 6.Dispensasjon.

Fylkesmannen eller den fylkesmannen bemyndiger kan gi dispensasjon fra kravene i denne forskriften.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskriften overholdes.

§ 8.Klage.

Kommunens vedtak etter denne forskrift kan påklages til fylkesmannen.

§ 9.Ikrafttredelse.

Forskriften trer i kraft 1. desember 1992.