Forskrift om vern av Blindkjølen naturreservat, Bindal kommune, Nordland.

DatoFOR-1992-12-04-940
PublisertII 1992 439
Ikrafttredelse04.12.1992
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forBlindkjølen naturreservat, Bindal kommune, Nordland
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Bindal

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 4. desember 1992. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 26 mars 1999 nr. 328, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et område i Bindal kommune, Nordland fylke, vernet som naturreservat ved kgl.res. av 4. desember 1992 under betegnelsen Blindkjølen naturreservat.

Med hjemmel i kgl. res. av 3. juli 1987 og Miljøverndepartementets delegasjon av 3. november 1988 er forskriften for Blindkjølen naturreservat endret ved Direktoratet for naturforvaltnings vedtak den 26. mars 1999.

0Endret ved forskrift 25 mars 1999 nr. 328.

II

Det vernede området berører følgende gnr./bnr.: 50/1,2, 50/18, fellesteig 50/1,2,3,4 og 53/1.

Reservatet dekker et totalareal på 3.800 daa. Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:50.000, datert Miljøverndepartementet desember 1992. Kartet og verneforskriften oppbevares i Bindal kommune, hos fylkesmannen i Nordland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 25 mars 1999 nr. 328.

III

Formålet med vernet er å bevare et barskogområde som er lite påvirket av menneskelig aktivitet, og som har et særpreget planteliv og stor variasjon i vegetasjonsutformingen.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting av trær er ikke tillatt.
2.Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, hensetting av campingvogner, brakker o.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, drenering og annen form for tørrlegging, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke fullstendig.
4.Idrettsarrangement, jaktprøver og annen organisert bruk av naturreservatet er forbudt.
5.Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt. Start og landing med luftfartøy, herunder lavtflyging under 300 meter, er forbudt.
6.Bruk av sykkel, hest og kjerre og ridning utenom eksisterende veier er forbudt.

V

Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Sanking av bær og sopp.
3.Beiting som på vernetidspunktet.

Forvaltningsmyndigheten kan regulere beitetrykket hvis nødvendig av hensyn til verneformålet.

4.Jakt og fiske.
5.Vedlikehold av bygninger og anlegg som er i bruk på vernetidspunktet.
6.Militær lavtflyging under 300 meter.
7.Sanking av tørrkvist og oppgjøring av bål.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gi tillatelse til:

1.Avgrensete tiltak i reservatet for å hindre større skader på omkringliggende skog.
2.Nødvendig motorferdsel i samband med aktiviteter nevnt i kap. V.
3.Begrenset uttak av lauvtrevirke til bruk som brensel på eksisterende hytte ved Austerengtjørna, etter godkjent plan.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme formålet med vernet. Det bør utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriften når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser og undervisning, videre for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strider mot formålet med vernet.

IX

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrifter 25 mars 1999 nr. 328, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

X

Denne forskrift trer i kraft straks.