Forskrift om vern av Lille Korssjøen naturreservat, Røros kommune, Sør-Trøndelag, og Os kommune, Hedmark.

DatoFOR-1992-12-04-963
PublisertII 1992 486
Ikrafttredelse04.12.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forLille Korssjøen naturreservat, Røros kommune, Sør-Trøndelag, og Os kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Rørøs og Os

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 4. desember 1992. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et område i Røros kommune i Sør-Trøndelag fylke, og Os kommune i Hedmark fylke vernet som naturreservat ved kgl.res. av 4. desember 1992 under betegnelsen Lille Korssjøen naturreservat.

II

Det vernede området berører følgende gnr./bnr.: 206/1 (Statens skoger) i Røros kommune og 179/1 (Statens skoger) i Os kommune.

Reservatet dekker et totalareal på 7.120 daa. Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:50.000, datert Miljøverndepartementet desember 1992. Kartet og verneforskriften oppbevares i Røros og Os kommuner, hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag og i Hedmark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med vernet er å bevare en skogtype med gammel, grov furuskog på relativt næringsrik mark.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting av trær er ikke tillatt.
2.Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, hensetting av campingvogner, brakker o.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, drenering og annen form for tørrlegging, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke fullstendig.
4.Idrettsarrangement, jaktprøver og annen organisert bruk av naturreservatet er forbudt.
5.Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt. Start og landing med luftfartøy, herunder lavtflyging under 300 meter, er forbudt.
6.Bruk av sykkel, hest og kjerre og ridning utenom eksisterende veier er forbudt.

V

Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Sanking av bær og sopp.
3.Beiting som på vernetidspunktet.

Forvaltningsmyndigheten kan regulere beitetrykket hvis nødvendig av hensyn til verneformålet.

4.Jakt og fiske.
5.Vedlikehold av bygninger og anlegg som er i bruk på vernetidspunktet.
6.Sanking av tørrkvist og oppgjøring av bål.
7.Bruk av snøscooter på snøføre i forbindelse med reindrift, når det kan skje uten å skade vegetasjonen.
8.Militær lavtflyging under 300 meter.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gi tillatelse til:

1.Avgrensete tiltak i reservatet for å hindre større skader på omkringliggende skog.
2.Nødvendig motorferdsel i samband med aktiviteter nevnt i kap. V.
3.Begrenset uttak av ved til bruk på hytte i området, etter godkjent plan.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme formålet med vernet. Det bør utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriften når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser og undervisning, videre for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strider mot formålet med vernet.

IX

Forvaltningen av verneforskriften tillegges fylkesmannen i Sør- Trøndelag.

X

Denne forskrift trer i kraft straks.