Forskrift om vedtekt for camping langs vassdrag, Meldal kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1993-03-11-440
PublisertII 1993 239
Ikrafttredelse02.07.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forMeldal kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§85
Kunngjort
KorttittelForskrift om camping langs vassdrag, Meldal

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Meldal kommunestyre 11. mars 1993 med hjemmel i plan- og bygningsloven av 14. januar 1985 nr. 77 § 85.

I

Denne vedtekt gjelder plassering av midlertidige eller transportable konstruksjoner eller anlegg, herunder campingvogner, telt o.l. i Meldal kommune.

II

Midlertidige eller transportable konstruksjoner eller anlegg, herunder campingvogner, større telt o.l. kan bare plasseres slik at de ikke hindrer allmen ferdsel eller friluftsliv eller på annen måte fører til vesentlige ulemper for omgivelsene og som fastsatt i denne vedtekt gitt i medhold av forannevnte paragraf. Oppsetting av mindre, bærbare telt og høgfjell eller fjernt fra bebyggelse, hjemlet i friluftsloven 28. juni 1957 nr. 16 § 9, omfattes ikke av denne vedtekt.

Grunneieren kan tillate plassering av campingvogner o.l. på sin eiendom inntil tre måneder. Ved plassering ut over tre måneder skal kommunen på forhånd ha gitt sitt samtykke.

III

Forbud mot plassering av campingvogner o.l. gjelder ikke for godkjente campingplasser.

IV

I Meldal kommune er langtidsparkering av campingvogner, telt etc. forbudt på følgende områder:

-Langs Orkla elv - begge sider - i en avstand mindre enn 25 m fra midlere flomvannstand.
-Langs andre vassdrag, vatn, innsjø - i en avstand mindre enn 50 m fra midlere flomvannstand.
-Nærmere enn 30 m fra c/c riksveger (65-700-701)
-Nærmere enn 12,5 m fra c/c fylkesveger og kommunal veg.
-Offentlige områder ervervet opparbeidet som friluftsområder (parkeringsplasser, badeplasser etc.)

Etterfølgende punkter gjelder hele kommunen hvis ikke Helserådet finner å måtte innføre skjerpede krav. Områder det det plasseres flere enn 6 vogner blir å anse som campingplasser, og skal således godkjennes av Helserådet etter forskrift av 9. mai 1960 om leirplasser (campingplass) - campinghytter.

V

Utnyttelsesgraden skal ikke overstige 6 enheter, campingsvogner, telt pr. 1,0 da.

VI

Det skal være tilfredstillende adgang til hygienisk betryggende drikkevann.

VII

Det skal være anvist tømmested for avløpsvann og privetavfall tilknyttet godkjent kloakk.

VIII

Grunneieren plikter å sørge for at alt forbrukeravfall m.v. blir levert til offentlig renovasjon.

IX

Av trafikksikkerhetshensyn kan kommunen pålegge grunneieren inngjerding av plassen mot trafikkerte veger og plasser.

X

Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gjøre unntak fra vedtekten.

XI

Vedtak truffet av kommunen etter denne vedtekt kan påklages til fylkesmannen. For slike klager gjelder forvaltningslovens bestemmelser.

XII

Denne forskrift trer i kraft fra den tid den er blitt kunngjort.

Fra samme tidspunkt oppheves tidligere forskrift om vedtekt av 1. juni 19891 til plan- og bygningsloven § 85.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.