Forskrift om vern av Hovin naturreservat, Melhus kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1993-05-07-403
PublisertII 1993 220
Ikrafttredelse07.05.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forHovin naturreservat, Melhus kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Melhus

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 7. mai 1993. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et flommarkområde i Melhus kommune i Sør-Trøndelag fylke freda som naturreservat ved kgl.res. av 7. mai 1993 under betegnelsen Hovin naturreservat.

II

Det freda området berører følgende gnr./bnr.: 238/3, 238/6,7, 238/194 i Melhus kommune.

Reservatet dekker et totalareal på 50 dekar.

Grensene for naturreservatet går fram av vedlagte grensebeskrivelse og kart i målestokk 1:5.000 datert Miljøverndepartementet oktober 1992. Kartet og verneforskriften oppbevares i Melhus kommune, hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et aktivt flommarkskogområde med pionerskog og et senere suksesjonstrinn.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon, herunder døde busker og trær, er freda mot skade og ødeleggelse.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres. Planting av trær er ikke tillatt.

2.Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er freda mot skade og ødeleggelse.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til lands og vanns er forbudt. Start og landing med luftfartøy, herunder lavtflyging under 300 meter er forbudt.
5.Opplag av båt og hensetting av campingvogn o.l. er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings-, oppsyns-, skjøtsel- og forvaltningsøyemed.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Jakt og fiske
4.Beiting som på vernetidspunktet.
5.Vedlikehold av anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorferdsel i samband med aktiviteter nevnt i kap. V, pkt 5.
2.Oppføring av gjerder.
3.Nødvendig omlegging av utløpsgrøfter.
4.Hogst/tynning av skog mot dyrka mark for å minske negative effekter på avling.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av verneforskriften tillegges Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.