Forskrift om vern av Reppesleiret naturreservat, Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1993-05-07-405
PublisertII 1993 224
Ikrafttredelse07.05.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forReppesleiret naturreservat, Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Stjørdal

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 7. mai 1993. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et flommarkområde i Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag fylke fredet som naturreservat ved kgl.res. av 7. mai 1993 under betegnelsen Reppesleiret naturreservat.

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 107/1, 160/1,6, 13 i Stjørdal kommune.

Reservatet dekker et totalareal på ca. 150 dekar.

Grensene for naturreservatet går fram av vedlagte grensebeskrivelse og kart i målestokk 1:5.000 datert Miljøverndepartementet oktober 1992. Kartet og verneforskriften oppbevares i Stjørdal kommune, hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et av de største restbestander av gråor/heggeskog langs Stjørdalselva.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye planter må ikke innføres. Planting av trær er ikke tillatt.

2.Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt. Start og landing med luftfartøy, herunder lavtflyging under 300 meter er forbudt.
5.Opplag av båt og hensetting av campingvogn o.l. er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær, operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Forsvarets bruk av området til øvelsesformål innenfor aktivitetsnivået på fredningstidspunktet.
3.Lavtflyging under 300 meter i samband med start og landing på Trondheim Lufthavn, Værnes.
4.Sanking av bær og matsopp.
5.Jakt og fiske
6.Nødvendig reparasjoner av eksisterende luftkabeltrase og ferdsel i samband med dette.
7.Vedlikehold av anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorferdsel i samband med aktiviteter nevnt i kap. V, pkt. 7.
2.Hogst/tynning av skog mot dyrka mark for å minske negative effekter på avling.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides en forvaltningsplan som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriften når formålet med fredningen krever det, samt vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av verneforskriften tillegges Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

X

Denne forskrift trer i kraft straks.