Forskrift om vern av Hegramo naturreservat, Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1993-05-07-407
PublisertII 1993 228
Ikrafttredelse07.05.1993
Sist endretFOR-2017-02-22-251
Endrer
Gjelder forHegramo naturreservat, Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, FOR-2015-10-09-1178, FOR-2015-10-20-1905
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Stjørdal

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 7. mai 1993. Fremmet av Miljøverndepartementet.
Tilføyd hjemmel: Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 sjette ledd, delegeringsvedtak 9. oktober 2015 nr. 1178 og delegeringsvedtak 20. oktober 2015 nr. 1905.
Endringer: Endret ved forskrift 22 feb 2017 nr. 251.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8 og § 9 og § 14 annet ledd, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et flommarkområde i Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag fylke fredet som naturreservat ved kgl.res. av 7. mai 1993 under betegnelsen Hegramo naturreservat.

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 226/1, 287/3, 287/8, 289/2 og 501/1 i Stjørdal kommune.

Reservatet dekker et totalareal på ca. 79,5 dekar.

Grensene for naturreservatet går fram av vedlagte grensebeskrivelse og kart i målestokk 1:2500 datert Miljødirektoratet februar 2017. Kartet og verneforskriften oppbevares i Stjørdal kommune, hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, i Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 22 feb 2017 nr. 251.

III

Formålet med fredningen er å bevare et lite påvirket område langs Stjørdalselva med pionerkratt og skog av flommarkvegetasjon, som også har betydning som hekke-, raste- og hvilelokalitet for fuglelivet.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye planter må ikke innføres. Planting av trær er ikke tillatt.

2.Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt. Start og landing med luftfartøy, herunder lavtflyging under 300 meter er forbudt.
5.Opplag av båt og hensetting av campingvogn o.l. er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær, operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Jakt på hjortevilt og hare.
4.Fiske
5.Beite som på vernetidspunktet.
6.Vedlikehold av anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorferdsel i samband med aktiviteter nevnt i kap. V, pkt. 6.
2.Oppføring av gjerder.
3.Nødvendig omlegging av utløpsgrøfter.
4.Hogst/tynning av skog mot dyrka mark for å minske negative effekter på avling.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides en forvaltningsplan som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriften når formålet med fredningen krever det, samt vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av verneforskriften tillegges Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

X

Denne forskrift trer i kraft straks.