Forskrift om fredning av Hurumåsen/Burudåsen naturreservat, Hole og Ringerike kommuner, Buskerud.

DatoFOR-1993-07-09-683
PublisertAvd II 1993 Nr. 7
Ikrafttredelse09.07.1993
Sist endretFOR-2015-11-11-1320
Endrer
Gjelder forHole og Ringerike kommuner, Buskerud.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Hole og Ringerike

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av. 9. juli 1993. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 21 des 1998 nr. 1284, 31 mars 2000 nr. 397, 11 nov 2015 nr. 1320.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et område i Hole og Ringerike kommuner i Buskerud fylke fredet som naturreservat ved kgl.res. av 9. juli 1993 under betegnelsen Hurumåsen/Burudåsen naturreservat. Ved kgl.res. av 31. mars 2000 er fredningsforskrift og områdeavgrensning for Hurumåsen/Burudåsen naturreservat endret.

0Endret ved forskrifter 21 des 1998 nr. 1284, 31 mars 2000 nr. 397.

II

Det fredede området berører følgende gnr./bnr.: 185/3,6, 185/4, 185/5,7, 186/1, 186/4, 186/5,24, 186/11, 186/13, 186/15, 186/17, 186/21, 186/74, 186/76 og 186/79 i Hole kommune og 9/2 og 9/39 i Ringerike kommune. Reservatet dekker et totalareal på ca. 406 daa. Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:7 500 datert Miljødirektoratet oktober 2015. Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Hole og Ringerike kommuner, hos Fylkesmannen i Buskerud, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrifter 21 des 1998 nr. 1284, 31 mars 2000 nr. 397, 11 nov 2015 nr. 1320.

III

Formålet med fredningen er å bevare et tverrsnitt av de typiske kalkfuruskogutformingene som finnes på Ringerike. Tørre urterike skogtyper, lågurttyper samt ekstremtørr lavdominert kalkfuruskog er representert. Området har en interessant flora.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser jfr. dog kap. V-VII:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting av trær er ikke tillatt.
2.Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, hensetting av campingvogner, brakker o.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, drenering og annen form for tørrlegging, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke fullstendig.
4.Idrettsarrangement, jaktprøver og annen organisert bruk av naturreservatet er forbudt.
5.Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt. Start og landing med luftfartøy er forbudt.
6.Bruk av sykkel, hest og kjerre og ridning utenom eksisterende veier er forbudt.
7.Bålbrenning er forbudt.
8.Telting o.l. er forbudt.
0Endret ved forskrift 11 nov 2015 nr. 1320.

V

Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Sanking av bær og sopp.
3.Beiting. Forvaltningsmyndigheten kan regulere beitetrykket hvis nødvendig av hensyn til fredningsformålet.
4.Jakt.
5.Vedlikehold av bygninger, veier og andre anlegg og innretninger.
6.Kjøring til boligeiendommene på veitrase avmerket som bilvei på vernekartet.
0Endret ved forskrift 11 nov 2015 nr. 1320.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gi tillatelse til:

1.Avgrensa tiltak i reservatet for å hindre større skader på omkringliggende skog.
2.Nødvendig motorferdsel i samband med aktiviteter nevnt i kap. V.
3.Vedlikehold og merking av eksisterende stier og løyper.
4.Avgrensa bruk av reservatet i undervisningsøyemed.
5.Oppsetting av gjerde i forbindelse med husdyrbeite.
0Endret ved forskrift 11 nov 2015 nr. 1320.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme formålet med fredningen. Det bør utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, videre for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsforskriften tillegges den Direktoratet for naturforvaltning bestemmer.

0Endret ved forskrift 31 mars 2000 nr. 397.

X

Denne forskrift trer i kraft straks.