Forskrift om fredning av Hvaler prestegårdskog naturreservat, Hvaler kommune, Østfold.

DatoFOR-1993-07-09-699
PublisertAvd II 1993 Nr. 7
Ikrafttredelse09.07.1993
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forHvaler kommune, Østfold.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Hvaler

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av. 9. juli 1993. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskirft 6 okt 2003 nr. 1946, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. §§ 10 og 21, 22 og 23, er to delområder i Hvaler kommune i Østfold fylke fredet som naturreservat ved kgl.res. av 9. juli 1993 under betegnelsen Hvaler prestegårdskog naturreservat. Verneforskriften er endret ved Direktoratet for naturforvaltnings vedtak av 6. oktober 2003.

0Endret ved forskrift 6 okt 2003 nr. 1946.

II

Det fredede området berører følgende gnr./bnr.: 3/1 (Staten).

Reservatet dekker et totalareal på ca. 291 daa. Grensene for naturreservatet fremgår av kart i målestokk 1:5000, merket Direktoratet for naturforvaltning, oktober 2003. Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Hvaler kommune, hos Fylkesmannen i Østfold, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 6 okt 2003 nr. 1946.

III

Formålet med fredningen er å bevare en sandfuruskog som er den eneste forekomst av denne skogtypen som er registrert under verneplanarbeidet. Den nordligste forekomsten er den største og best bevarte sandfuruskogen med flere stadier representert, men den søndre lokaliteten har også interessante trekk ved siden av at den inneholder et litt rikere samfunn som lågurtfuruskog. Skogen på begge lokalitetene har en viktig funksjon som verneskog og som en viktig del av landskapsbildet.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser jfr. dog kap. V-VII:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting av trær er ikke tillatt.
2.Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, hensetting av campingvogner, brakker o.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, drenering og annen form for tørrlegging, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke fullstendig.
4.Idrettsarrangement, jaktprøver og annen organisert bruk av naturreservatet er forbudt.
5.Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt. Start og landing med luftfartøy, herunder lavtflyging under 300 meter, er forbudt.
6.Bruk av sykkel, hest og kjerre og ridning utenom eksisterende veier er forbudt.
7.Bålbrenning er forbudt.
8.Etablering av nye båtplasser er forbudt.

V

Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Jakt og fiske.
4.Vedlikehold av bygninger og anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet.
5.Grunneiere/rettighetshaveres adkomst med bil på eksisterende veier til sine hytter og parkering på plasser anvist av forvaltningsmyndigheten.
0Endret ved forskrift 6 okt 2003 nr. 1946.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gi tillatelse til:

1.Avgrensa tiltak i reservatet for å hindre større skader på omkringliggende skog.
2.Nødvendig motorferdsel i samband med aktiviteter nevnt i kap. V.
3.Avgrensa bruk av reservatet i undervisningssammenheng.
4.Merking og vedlikehold av eksisterende stier.
5.Mindre utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse. Totalt bruksareal på eiendommen må ikke overskride 90 m² . Eksisterende bod/uthus kan tillates utvidet til 15 m² bruksareal.
0Endret ved forskrift 6 okt 2003 nr. 1946.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme formålet med fredningen. Det bør utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, videre for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrifter 6 okt 2003 nr. 1946, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

X

Denne forskrift trer i kraft straks.