Forskrift om fredning av Skirvedalen naturreservat, Tinn kommune, Telemark og Rollag kommune, Buskerud.

DatoFOR-1993-07-09-701
PublisertAvd II 1993 Nr. 7
Ikrafttredelse09.07.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forTinn kommune, Telemark og Rollag kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Tinn mfl

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av. 9. juli 1993. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. §§ 10 og 21, 22 og 23, er et område i Tinn kommune i Telemark fylke og Rollag kommune i Buskerud fylke fredet som naturreservat ved kgl.res. av 9. juli 1993 under betegnelsen Skirvedalen naturreservat.

II

Det fredede området berører følgende gnr./bnr.: 5/1, 5/2, 5/3, 5/5, 6/3,9, 6/11,12, 8/3, 7/1, 8/1, 8/4,5, 9/1, 10/1, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 16/3, 17/1, 18/1, 163/2 i Tinn kommune, 10/2, 10/3, 11/1, 11/4, 12/1, 13/1, 14/1, 15/3, 15/4, 17/1, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 30/1, 31/1, 31/4 i Rollag kommune.

Reservatet dekker et totalareal på ca. 18.465 daa. Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:20.000, datert Miljøverndepartementet mai 1993. Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Tinn og Rollag kommuner, hos fylkesmennene i Telemark og Buskerud, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et stort, variert og lite påvirket barskogområde som typeområde for regionen og der deler av området har urskogpreg. Området har store myrområder med stor økologisk spennvidde. Vassdragene har referanseverdi.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser jfr. dog kap. V-VII:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting av trær er ikke tillatt.
2.Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, hensetting av campingvogner, brakker o.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, drenering og annen form for tørrlegging, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke fullstendig.
4.Idrettsarrangement, jaktprøver og annen organisert bruk av naturreservatet er forbudt.
5.Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt. Start og landing med luftfartøy, herunder lavtflyging under 300 meter, er forbudt.
6.Bruk av sykkel, hest og kjerre og ridning utenom eksisterende veier er forbudt.
7.Etablering av nye båtplasser er forbudt.

V

Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Militær lavtflyging.
3.Sanking av bær og matsopp.
4.Beiting som på fredningstidspunktet.

Forvaltningsmyndigheten kan regulere beitetrykket hvis nødvendig av hensyn til fredningsformålet.

5.Jakt og fiske.
6.Vedlikehold av bygninger og anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet.
7.Sanking av små tørrkvist til oppgjøring av bål.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gi tillatelse til:

1.Avgrensa tiltak i reservatet for å hindre større skader på omkringliggende skog.
2.Nødvendig motorferdsel i samband med aktiviteter nevnt i kap. V.
3.Vedlikehold og merking av eksisterende stier og løyper.
4.Restaurering og vedlikehold av verdifulle kulturminner, herunder setervoller.
5.Hogst av ved til eksisterende hytter i området etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten.
6.Kalking av fiskevann i den delen av reservatet som ligger i Buskerud fylke.
7.Avgrensa bruk av reservatet i undervisningssammenheng.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme formålet med fredningen. Det bør utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, videre for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsforskriften tillegges fylkesmennene i Telemark og Buskerud fylker.

X

Denne forskrift trer i kraft straks.