Forskrift om fredning av Røsskleiva naturreservat, Bamble kommune, Telemark.

DatoFOR-1993-07-09-712
PublisertAvd II 1993 Nr. 7
Ikrafttredelse09.07.1993
Sist endretFOR-2008-07-03-850
Endrer
Gjelder forBamble kommune, Telemark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Bamble

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av. 9. juli 1993. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 3 juli 2008 nr. 850.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. §§ 10 og 21, 22 og 23, er et område i Bamble kommune i Telemark fylke fredet som naturreservat ved kgl.res. av 9. juli 1993 under betegnelsen Røsskleiva naturreservat.

II

Det fredede området berører følgende gnr./bnr.: 28/1, 29/1, 29/2, 29/3,7, 29/5, 29/9, 29/15, 29/33, 31/3,5,6,7,9, 31/304,361, 32/1, 106/603 i Bamble kommune.

Reservatet dekker et totalareal på ca. 854 daa. Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5 000, datert Direktoratet for naturforvaltning juli 2008. Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Bamble kommune, hos Fylkesmannen i Telemark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 3 juli 2008 nr. 850.

III

Formålet med fredningen er å bevare et representativt kalkfuruskogområde som referanseområde for kalkfuruskog på kambrosilurområdene i Grenland. Området har en rik flora med flere sjeldne arter.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser jfr. dog kap. V-VII:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting av trær er ikke tillatt.
2.Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, hensetting av campingvogner, brakker o.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, drenering og annen form for tørrlegging, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke fullstendig.
4.Idrettsarrangement, jaktprøver og annen organisert bruk av naturreservatet er forbudt.
5.Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt. Start og landing med luftfartøy, herunder lavtflyging under 300 meter, er forbudt.
6.Bruk av sykkel, hest og kjerre og ridning utenom eksisterende veier er forbudt.
7.Bålbrenning er forbudt.
8.Telting o.l. er forbudt.

V

Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Beiting som på fredningstidspunktet.

Forvaltningsmyndigheten kan regulere beitetrykket hvis nødvendig av hensyn til fredningsformålet.

4.Jakt.
5.Vedlikehold av bygninger og anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet.
6.Utvidelse av riksveg 100 etter godkjent reguleringsplan.
7.Kalksteinsuttak i dybden etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gi tillatelse til:

1.Avgrensa tiltak i reservatet for å hindre større skader på omkringliggende skog.
2.Nødvendig motorferdsel i samband med aktiviteter nevnt i kap. V.
3.Vedlikehold og merking av eksisterende stier og løyper.
4.Avgrensa bruk av reservatet i undervisningssammenheng.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme formålet med fredningen. Det bør utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, videre for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsforskriften tillegges Fylkesmannen i Telemark fylke.

X

Denne forskrift trer i kraft straks.