Forskrift om fredning av Randvik-Store Furuøya-Leikerøya naturreservat, Risør kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-1993-07-09-721
PublisertAvd II 1993 Nr. 7
Ikrafttredelse09.07.1993
Sist endretFOR-1999-06-22-626
Endrer
Gjelder forRisør kommune, Aust-Agder.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Risør

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av. 9. juli 1993. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 12 mars 1998 nr. 237, 22 juni 1999 nr. 626.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et område i Risør kommune i Aust-Agder fylke fredet som naturreservat ved kgl.res. av 9. juli 1993 under betegnelsen Randvik-Store Furuøya-Leikerøya naturreservat.

Med hjemmel i kgl.res. av 3. juli 1987 nr. 572 og Miljøverndepartementets delegering av 3. november 1988 er forskriften for naturreservatet endret ved Direktoratet for naturforvaltnings vedtak den 22. juni 1999.

0Endret ved forskrifter 26 feb 1998 nr. 237, 22 juni 1999 nr. 626.

II

Det fredede området berører følgende gnr./bnr.: 15/1, 15/7, 15/25, 15/454, 32/1, 4/35, 4/36. Reservatet dekker et totalareal på ca. 770 daa. Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:10.000, datert Direktoratet for naturforvaltning mars 1998. Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Risør kommune, hos Fylkesmannen i Aust-Agder, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrifter 26 feb 1998 nr. 237, 22 juni 1999 nr. 626.

III

Formålet med fredningen er å bevare en kystfuruskog på Sørlandet. Skogen har flere artsfattige vegetasjonstyper som er typiske for distriktet, og det er en gradient fra mer beskyttet skog ut mot eksponerte svaberg der furuskogen går langt ut.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser jfr. dog kap. V-VII:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting av trær er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, parkering av campingvogner, brakker o.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, drenering og annen form for tørrlegging, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke fullstendig.
4.Idrettsarrangement, jaktprøver og annen organisert bruk av naturreservatet er forbudt.
5.Motorisert ferdsel til lands er forbudt. Start og landing med luftfartøy, herunder lavtflyging under 300 meter, er forbudt.
6.Bruk av sykkel, hest og kjerre og ridning utenom eksisterende veier er forbudt.
7.Bålbrenning er forbudt.
8.Etablering av nye båtplasser er forbudt.

V

Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Beiting som på fredningstidspunktet.

Forvaltningsmyndigheten kan regulere beitetrykket hvis nødvendig av hensyn til fredningsformålet.

4.Jakt og fiske.
5.Vedlikehold av bygninger og anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gi tillatelse til:

1.Avgrensa tiltak i reservatet for å hindre større skader på omkringliggende skog.
2.Nødvendig motorferdsel i samband med aktiviteter nevnt i kap. V.
3.Avgrensa bruk av reservatet i undervisningssammenheng.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme formålet med fredningen. Det bør utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, videre for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 22 juni 1999 nr. 626.

X

Denne forskrift trer i kraft straks.