Forskrift om fredning av Vassland naturreservat, Hægebostad og Audnedal kommuner, Vest-Agder

DatoFOR-1993-07-09-724
PublisertAvd II 1993 Nr. 7
Ikrafttredelse09.07.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forHægebostad og Audnedal kommuner, Vest-Agder
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Hægebostad mfl

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av. 9. juli 1993. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. §§ 10 og 21, 22 og 23, er et område i Hægebostad og Audnedal kommuner i Vest-Agder fylke fredet som naturreservat ved kgl.res. av 9. juli 1993 under betegnelsen Vassland naturreservat.

II

Det fredede området berører følgende gnr./bnr.: 63/2, 63/4, 64/1, 64/2, 64/3, 64/4, 65/1,3, 65/2,4,66/1,2 67/1 i Hægebostad kommune og 52/3, 52/4, 52/10, 52/12, 53/1,2 i Audnedal kommune.

Reservatet dekker et totalareal på ca. 6.273 daa. Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:20.000, datert Miljøverndepartementet juni 1993. Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Hægebostad og Audnedal kommuner, hos Fylkesmannen i Vest-Agder, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et skogområde nær vestgrensen for sammenhengende granskog på Sørlandet. Vassland er godt egnet for å følge en naturlig suksesjon mot en sammenhengende granskog.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser jfr. dog kap. V-VII:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting av trær er ikke tillatt.
2.Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, hensetting av campingvogner, brakker o.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, drenering og annen form for tørrlegging, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke fullstendig.
4.Idrettsarrangement, jaktprøver og annen organisert bruk av naturreservatet er forbudt.
5.Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt. Start og landing med luftfartøy, herunder lavtflyging under 300 meter, er forbudt.
6.Bruk av sykkel, hest og kjerre og ridning utenom eksisterende veier er forbudt.
7.Etablering av nye båtplasser er forbudt.

V

Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Beiting som på fredningstidspunktet.

Forvaltningsmyndigheten kan regulere beitetrykket hvis nødvendig av hensyn til fredningsformålet.

4.Jakt og fiske.
5.Vedlikehold av bygninger og anlegg som er i bruk på vernetidspunktet.
6.Sanking av små tørrkvist til oppgjøring av bål.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gi tillatelse til:

1.Avgrensa tiltak i reservatet for å hindre større skader på omkringliggende skog.
2.Nødvendig motorferdsel i samband med aktiviteter nevnt i kap. V.
3.Vedlikehold og merking av eksisterende stier og løyper.
4.Vedlikehold av verdifulle kulturminner, herunder setervoller.
5.Hogst av lauvtrevirke til brensel til hytter og setrer i området etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten.
6.Kalking og utsetting av fisk i Vasslandsvatn og Sandvatn.
7.Avgrensa bruk av reservatet i undervisningssammenheng.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme formålet med fredningen. Det bør utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, videre for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsforskriften tillegges Fylkesmannen i Vest-Agder fylke.

X

Denne forskrift trer i kraft straks.