Forskrift om motorferdsel, Nordre Land kommune, Oppland.

DatoFOR-1993-08-31-964
PublisertAvd II 1993 Nr. 9
Ikrafttredelse23.11.1993
Sist endret
EndrerFOR-1981-05-29
Gjelder forNordre Land kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om motorferdsel, Nordre Land

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Nordre Land kommunestyre 31. august 1993 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag.

1. Motorferdsel i vann og vassdrag.

A. Generelt.

Med hjemmel i lovens § 4 siste ledd er bruk av motorfartøy i vann og vassdrag forbudt i Nordre Land uavhengig av innsjøen eller vassdragets størrelse.

Unntatt fra dette er:

1.Bruk av registrert småbåt med påhengsmotor inntil 6 hk i forbindelse med fiskerettighetshavers garnfiske i Akksjøen, Synnfjorden og den del av Dokkfløy som ligger i Nordre Land.

(Båtene skal ha påført registreringsnr. i henhold til forskrift om registrering av småbåter).

2.Bruk av motorfartøy på Randsfjorden, med de begrensninger som går fram av pkt. 1.B. i denne forskrift.
3.Nødvendig transport i forbindelse med offentlig forskning og oppsynsvirksomhet.

B. Felles bestemmelser for Randsfjorden i Jevnaker, Gran, Søndre Land og Nordre Land kommuner.

1.0.Med Randsfjorden menes i denne sammenheng området fra Randsfjorden bru i syd, til en linje trukket fra Ertnesodden (Lands Sag) til Mikkelstuen i nord.
2.0.Fartsgrenser: 5 - fem - knop er største tillatte hastighet innenfor en avstand av 100 m fra land, båthavner, brygger o.l. på Randsfjorden.
3.0.Forbud mot motorisert ferdsel: Hvor offentlig badeplass/friområde er merket med merkebøyer, er motorisert ferdsel innenfor disse merkebøyene forbudt.

Merkebøyene og deres plassering skal tilfredsstille de krav som er angitt i Sjøfartsdirektoratets forskrifter av 23. mai 1968 om fartsgrenser for motorfartøyer m.v. ved badeområder og om oppmerking av badeplasser, § 2, jfr. § 3b.

4.0.Motorferdsel med husbåt er ikke tillatt.
5.0.Bruk av luftfartøy på vann og is er ikke tillatt utover det som er hjemlet direkte i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og generelle tillatelser som den enkelte kommune har bestemt i medhold av § 5 i denne loven.
6.0.Dokkadeltaet naturreservat:

For området nord for en linje trukket fra Ertnesodden til Mikkelstuen (se pkt. 1) til elvedelet mellom østre og vestre hovedelv ved Storsanden gjelder følgende regler:

6.1.Fartsgrenser:

For hele området er 5 - fem - knop største tillatte hastighet.

6.2.Forbud mot motorferdsel:

I tiden 15. mars til 1. juni er motorferdsel generelt forbudt i deltaet, med unntak av merket båtled til båtplass ved Våten, vestre hovedelv til båtplass ved Tørristuen og østre hovedelv til Skøyen. (Med deltaet menes farbart vassdrag mellom øyene i elva og nord i Randsfjorden og en avstand fra disse på 100 m ut i fjorden).

6.3.Forøvrig gjelder de samme regler som for Randsfjorden (jfr. pkt. 4 og 5).

2. Ikrafttredelse.

Denne forskrift trer istedet for forskrift vedtatt av Nordre Land kommunestyre den 29. juni 1981 og trer i kraft fra kunngjøring i Norsk Lovtidend.