Forskrift om vern av Flenten naturreservat, Flå kommune, Buskerud.

DatoFOR-1993-09-24-979
PublisertAvd II 1993 Nr. 9
Ikrafttredelse24.09.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forFlå kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Flå

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 24. september 1993. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et myrområde i Flå kommune, Buskerud fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 24. september 1993 under betegnelsen Flenten naturreservat.

II

Det fredete området berører følgende gnr/bnr: 18/2, 18/4, 18/7, 8, 9, 18/17, 18/22, 18/27, 18/33, 18/37, 18/42, 18/45, 18/48, 19/2 og 19/4.

Reservatet dekker et areal på ca 3150 dekar.

Grensene for reservatet framgår av kart i målestokk 1:10.000, datert Miljøverndepartementet august 1993.

Fredningsforskrift med kart oppbevares i Flå kommune, hos Fylkesmannen i Buskerud, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et fattigintermediært myrområde som er typisk for høydelaget og regionen.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veger, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke fullstendig.
4.Motorisert ferdsel er forbudt.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed. Slik virksomhet innenfor reservatet bør reduseres til et minimum og utføres på en mest mulig skånsom måte.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Jakt og fiske.
4.Tradisjonelt beite.
5.Nødvendig vedlikehold av veg gjennom reservatet (Stavnsvegen).
6.Motorisert ferdsel på eksisterende veg gjennom reservatet (Stavnsvegen).

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gi tillatelse til:

1.Skoghygieniske tiltak i fastmarkområdene rundt myrene.
2.Uttak av ved til eget bruk.
3.Uttak av masse fra eksisterende grustak nær grensepunkt nr 5.
4.Framføring av luftledninger langs Stavnsvegen.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsforskriften tillegges Fylkesmannen i Buskerud.

Forskriften trer i kraft straks.