Ikrafttredelse av kommunal slamtømming, Vest-Agder.

DatoFOR-1993-10-06-1090
PublisertAvd II 1994 Nr. 10
Ikrafttredelse23.01.1994
Sist endret
Endrer
Gjelder forVest-Agder
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunal slamtømming, Vest-Agder

Fastsatt av Fylkesmannen i Vest-Agder 6. oktober 1993, i medhold av lov av 17. mars 1989 nr. 11 om endring i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall, (forurensningsloven ), avsnitt III nr. 2, jfr. kgl. res. 17. mars 1989 nr. 168 og Miljøverndepartementets delegeringsvedtak av 10. august 1989 nr. 1428.

§ 1.Kommunenes plikt etter det nye siste punktum i forurensningslovens § 26, tredje ledd gjøres i Vest-Agder fylke gjeldende f.o.m. den 1. januar 1994. Fra denne dato skal kommunene sørge for tømming av mindre renseinnretninger såsom slamavskillere, mekanisk kjemiske renseanlegg og samlekummer for avslamming av sanitært avløpsvann og overvann i hele kommunen, både i og utenfor tettbygd strøk. Det samme gjelder for oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann.
§ 2.Fylkesmannen kan gjøre unntak fra denne forskrift.