Forskrift om vern av Pasvik naturreservat, Sør-Varanger kommune, Finnmark.

DatoFOR-1993-10-15-989
PublisertAvd II 1993 Nr. 9
Ikrafttredelse15.10.1993
Sist endretFOR-1993-12-13-1277
Endrer
Gjelder forSør-Varanger kommune, Finnmark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Sør-Varanger

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 15. oktober 1993. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 13. desember 1993 nr. 1277.

I

I medhold av lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jfr. §§ 10 og 21, 22 og 23, er et våtmarksområde mellom Hestefoss og Jordanfoss, Pasvikelva med omkringliggende myrer, kratt og skogsområder, i Varanger kommune i Finnmark fylke vernet som naturreservat ved kgl.res. av 15. oktober 1993 under betegnelsen Pasvik naturreservat.

II

Reservatet er en del av et felles naturreservat med Russland.

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 15/1 (statsgrunn), 15/2, 15/3 og 15/9.

Reservatet dekker et areal (norsk side) på ca. 19,1 km², hvorav ca. 4,6 km² er vannareal.

Grensene på norsk side framgår av kart i målestokk 1:50.000 datert Miljøverndepartementet oktober 1993. Kart og fredningsbestemmelser oppbevares i Sør-Varanger kommune, hos Fylkesmannen i Finnmark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka, og knekkpunktet bør koordinatfestes.

III

Formålet med naturreservatet er å bevare:

1.Et våtmarksområde som er et svært viktig hekke- og rasteområde for en rekke arter av ender, gjess, vadere og sangsvane.
2.Deler av Pasvikelva hvor det opprinnelige elveleiet er intakt.
3.En klassisk lokalitet med rik natur- og kulturhistorie med stor vitenskapelig og pedagogisk verdi.

Samt å utvikle naturvernsamarbeidet med Russland.

IV

For området gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon i vann og på land, herunder døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse med de unntak som følger av pkt. V.

Bruk av skytevåpen er forbudt. Hunder skal holdes i bånd. Utsetting av vilt er forbudt.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre eller forstyrre naturmiljøet, om f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, oppdemning, uttak, oppfylling, framføring av luftledninger, jordkabel, bygging av veier, oppdyrking, drenering, utføring av kloakk og andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.

Opplistingen er ikke uttømmende.

4.Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt. Forbudet gjelder også lavtflyging under 800 fot over reservatområdet, samt bruk av modellbåter og modellfly.
5.Camping, teltslaging og oppsetting av kamuflasjeinnretninger er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet, grenseoppsyn og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Lovlig og nødvendig bruk av snøscooter på snødekt, frossen mark og is i forbindelse med reindrift, næringsfiske og jordbruksnæring i perioden fra og med 1. november til og med 15. april, samt uttransport av felt elg med snøscooter på vinterføre. Jakt og sportsfiske regnes ikke som næring.
3.Ferdsel med motorbåt etter motorferdselsloven og forskrifter gitt i medhold av denne i forbindelse med fiske og organisert turisme.
4.Jakt på elg i samsvar med viltlovens bestemmelser, herunder bruk av hund under kontroll i forbindelse med lovlig jakt.
5.Sanking av bær og matsopp.
6.Bruk av tørrkvist og greiner til brensel på stedet.
7.Tradisjonell slått og hesjing av elvesnelle og starr.
8.Eksisterende jordbruk og tradisjonell beiting, herunder nødvendig bruk av gjeterhund.
9.Bruk og nødvendig vedlikehold av eksisterende, lovlig oppsatte hus, hytter, båtnaust, veger og andre anlegg. Herunder motorisert ferdsel på eksisterende opparbeidede veier.
10.Restaurering og skjøtsel av kulturminner.

VI

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gi tillatelse til:

1.Oppføring av tilbygg og uthus i tilknytning til lovlig oppsatte hus og hytter.
2.Bygging av båtnaust og kaier, og innretninger i forbindelse med grenseoppsyn.
3.Oppsett og røkting av andeholker og fuglekasser.
4.Teltslaging og camping.
5.Motorferdsel utover det som følger av kap. V, pkt. 2, 3 og 9.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av tiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges Fylkesmannen i Finnmark.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.