Forskrift til lov om motorferdsel i utmark, Sørreisa kommune, Troms.

DatoFOR-1993-12-16-1279
PublisertAvd II 1994 Nr. 11
Ikrafttredelse16.12.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forSørreisa kommune, Troms.
HjemmelLOV-1977-06-10-82
Kunngjort
KorttittelForskrift til lov om motorferdsel i utmark

Fastsatt av Sørreisa kommunestyre 16. desember 1993 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag.

§ 1.Motorkjøretøyer

Det vises til nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, fastsatt av Miljøverndepartementet 15. mai 1988 nr. 356. Søknad om dispensasjon skal være skriftlig på fastsatt skjema, vedlagt nødvendige grunneiertillatelser og kart som viser omsøkte trasè.

Ved vurdering av dispensasjonssøknader, skal særskilt kart og tilhørende forskrift legges til grunn. Kartet inneholder 2 vurderingsklasser for behandling av søknader ut fra sårbarhetshensyn. Forskrift om sårbare områder i Sørreisa kommune er gitt av Fylkesmannen i Troms med hjemmel i forskrift av 15. mai 1988 nr. 365 om motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 2 andre ledd.

Ved vurdering av dispensasjon i forbindelse med barmarkskjøring, skal det spesielt påses at dette ikke skjer over myr, våtmarksområde eller andre slitesvake områder. Forøvrig skal man legge spesielt vekt på verning av naturmiljø og biologisk mangfold i all dispensasjonsbehandling.

§ 2.Motorfartøy
a)Med hjemmel i lovens § 4 siste ledd er ferdsel tillatt på følgende vatn:

Finnfjordvatnet (10,0 km² ), Andsvatnet (6,9 km² ), Skøvatnet (6,2 km² og Reisvatnet (1,8 km² ) (del av farbart vassdrag).

b)I øvrige vatn og vassdrag i kommunen tillates ikke bruk av motorfartøy. Etter skriftlig søknad kan det gis tidsbegrenset dispensasjoner i forbindelse med:

- nødvendig transport i samband med fiskekultiveringstiltak i offentlig regi eller i regi av offentlige lag og foreninger

- transport i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser

- befordring av eldre og funksjonshemmede

- andre særlige forhold som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte

§ 3.Luftfartøy

Tillatelse til landing og start med luftfartøy i utmark og vassdrag kan etter skriftlig søknad gis til følgende formål:

- nødvendig varetransport til fjellstuer, skihytter o.l.
- samme forhold som nevnt i § 2 pkt. b) foran.
§ 4.Avgjørelsesmyndighet

Kommunestyret delegerer avgjørelsesmyndighet til formannskapet eller annet politisk organ for dispensasjonssaker i h.h.t. denne lov med tilhørende nasjonale og kommunale forskrifter. I tillegg kan saker etter § 5 i nasjonal forskrift delegeres til formannskap som kan delegere videre til kommunal tjenestemann.

§ 5.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks, med unntak av § 1 annet ledd, som trer i kraft fra det tidspunkt Fylkesmannen i Troms bestemmer.