Forskrift om åpning av lisensjakt på jerv, Nordland, Troms og Finnmark.

DatoFOR-1994-01-12-49
PublisertAvd II 1994 Nr. 1
Ikrafttredelse12.01.1994
Sist endretFOR-1997-10-08-1051
Endrer
Gjelder forNordland, Troms
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§12, LOV-1981-05-29-38-§35, LOV-1981-05-29-38-§48, FOR-1993-07-09-594
Kunngjort
KorttittelForskrift om lisensjakt jerv, Nord-Norge

Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 12. januar 1994 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet §§ 12, 35 og 48 og forskrift av 9. juli 1993 nr. 594 om forvaltning av bjørn, jerv, ulv og gaupe. Endret 8 okt 1997 nr. 1051.

§ 1.Områder

Det åpnes for lisensjakt på jerv i Nordland, Troms og Finnmark fylker.

0Endret ved forskrift 8 okt 1997 nr. 1051.
§ 2.Administrasjon

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter årlig kvote for uttak av jerv. Fylkesmannen gis myndighet til å administrere lisensjakt på jerv, herunder fastsette lisensjaktområde(r), utstede lisenser, samt fastsette nærmere vilkår for deltakelse i lisensjakten.

§ 3.Lisensjaktperiode

Tillatt lisensjaktperiode er 1. oktober - 15. februar.

§ 4.Våpenbestemmelser

Det er ikke tillatt å bruke halvautomatisk rifle med mer enn 2 skudd i magasinet og ett skudd i kammeret. Det er når jakten utøves med rifle bare tillatt å bruke ammunisjon som har en anslagsenergi på minst 980 joule (100 kgm) på 100 meters avstand.

§ 5.Andre bestemmelser

Felling av jerv skal straks meldes til fylkesmannen på en slik måte fylkesmannen bestemmer. Jeger plikter forøvrig å følge de regler som fremgår av lisensen.

Forøvrig gjelder bestemmelsene om ordinær jaktutøvelse gitt i eller i medhold av Viltloven, samt bestemmelsene om lisensjakt i forskrift av 9. juli 1993 nr. 594 om forvaltning av bjørn, jerv, ulv og gaupe.

§ 6.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks.